Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 534906-2021

22/10/2021    S206

Danmark-Glostrup: Opførelse af grundskoler

2021/S 206-534906

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Dyrvig Carlsson
E-mail: bda@dyrvigconsult.dk
Telefon: +45 28570100
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Glostrup.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfgahkqzgy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfgahkqzgy
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Daginstitution - Nord for banen

Sagsnr.: 514087
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214210 Opførelse af grundskoler
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opførelse af en ny integreret Daginstitution til Glostrup kommune, med 5 børnehavegrupper, 4 vuggestuegrupper og 1 specialgruppe, samt tilhørende udearealer.

Daginstitutionen skal kunne huse ca. 160 børn samt tilhørende personale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgave udbydes som en hovedentreprise, med til opgaven hører rydning af grunden som hidtil har været benyttet til nyttehaver.

Produktionskøkken og støjhegn udbydes særskilt som bygherreleverance.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end 5 ansøgere, der opfylder mindstekravene til egnethed i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og punkt III.1.3), og som ikke er omfattet udelukkelsesgrundene i udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.1), vil Glostrup Kommune udvælge de 5 mest egnede ansøgere på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier

Ansøgerne med de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave. I vurderingen af referencerne vil følgende vægte positivt:

Erfaring med bygning af ejendomme med samme karakteristika som den udbudte opgave

Erfaring med bygning trækonstruktioner

Erfaring med bygning af ejendomme med træfacader

Erfaring med bygning af ejendomme med fladt tag

Erfaring med opførelse af ejendomme som hovedentreprise

Erfaring med opførelse af daginstitutioner

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer, der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3.

"Kun referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen, vil indgå i vurderingen.”

Igen for at skabe overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens anslåede værdi er baseret på et skøn, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Det er forventningen, at kontrakten har en værdi på ca. DKK 35-40 millioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

I det af ansøgeren udfyldte ESPD skal følgende dele udfyldes:

• Del II.A - Den økonomiske aktør, (Bemærk, at såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, skal der vedlægges separat ESPD for alle virksomheder i sammenslutningen)

• Del II.B - Den økonomiske aktørs repræsentanter

• Del II.C - Udnyttelse af andre enheders kapacitet

(Bemærk, der skal vedlægges separat ESPD for andre virksomheder som ansøger baserer sin kapacitet på i forhold til egnethed (Del IV) og begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (Del V))

• Del III.A, B, C - Udelukkelsesgrunde

(Samtlige udelukkelsesgrunde skal besvares med et nej for ansøgningen kan betragtes som konditionsmæssig)

• Del IV - Egnethed (Bemærk, der kan krydses af i IV.a – Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier)

• Del V - Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (Udvælgelse)

• Del VI - Afsluttende erklæring

ESPD’et udfyldes via Ibinder

"Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Glostrup Kommune dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens §§ 151-155. Glostrup Kommune forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Glostrup Kommune vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt, jf. nærmere udbudsbetingelsernes punkt 4.4."

Udelukkelsesgrunde:

Glostrup Kommune vil udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136. Glostrup Kommune vil endvidere udelukke ansøgere, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 1-7.

Hvis Glostrup Kommune på baggrund af oplysninger i ESPD’et eller øvrige omstændigheder vurderer, at ansøger er omfattet af en eller flere af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil Glostrup Kommune give ansøger en rimelig frist til at dokumentere, at ansøger er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles mindstekrav til ansøgernes økonomiske og finansielle formåen indenfor

- Soliditetsgrad

- Omsætning

- Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapital i forhold til ansøgers samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og de støttende enheders samlede egenkapital i forhold til ansøgers og de støttende enheders samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes soliditetsgraden som virksomhederne i sammenslutningens samlede egenkapital i forhold til virksomhederne i sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

• Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 60 mio. DKK ekskl. moms i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den gennemsnitlige omsætning som ansøgers og de støttende enheders samlede gennemsnitlige omsætning.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den gennemsnitlige omsætning som virksomhederne i sammenslutningens samlede gennemsnitlige omsætning.

• Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgers og de støttende enheders samlede egenkapital.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes egenkapitalen som virksomhederne i sammenslutningens samlede egenkapital.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, og ansøger direkte eller indirekte har ejerandele i de(n) støttende enhed(er) eller vice versa, beregnes ovennævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen på grundlag af ansøgers og de(n) støttende enhed(er)s konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, og én virksomhed i sammenslutningen har direkte eller indirekte ejerandele i en anden virksomhed i sammenslutningen. Ansøger og de pågældende støttende enheder og/eller virksomheder i sammenslutningen skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af ovennævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal ved referencer dokumentere at have relevant erfaring med sammenlignelige projekter, som er afsluttet indenfor de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen.

Ansøger skal i ESPD Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende byggeopgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen med angivelse af:

a) Entreprisesum

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

e) Entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise)

f) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

• nybyggeri, ombygning m.v.

• antal kvadratmeter (brutto eller netto)

• type af byggeri f.eks. daginstitution

• Yderligere oplysninger kan afgives såfremt ansøgeren finder det relevant

Der må maksimalt angives 5 referencer

Referencer må maksimalt være 5 år gamle regnet fra ansøgningsfristen. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden regnet fra ansøgningsfristen, vil ikke blive tillagt værdi.

Det er tilladt at vedlægge referencer som bilag til ESPD’et. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 A4-sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

”Ansøgeren skal inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen have mindst 1 reference, der påviser erfaring med sammenlignelige projekter. Ved sammenlignelige projekter forstås bygning af ejendomme med trækonstruktioner og/eller træfacader”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglig formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller ansøger og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/12/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelsenr.593 af 02.06.2016 af lov om klagenævnet for udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fradagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningener angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtageti Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i DenEuropæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke erindgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35, Valby
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021