Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 535040-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Koprivnica: Radovi na održavanju cesta

2021/S 206-535040

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRAD KOPRIVNICA
Nacionalni registracijski broj: 62112914641
Poštanska adresa: Zrinski trg 1/I
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Potroško Kovačić
E-pošta: marija.potrosko@koprivnica.hr
Telefon: +385 048279531
Telefaks: +385 048279543
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://koprivnica.hr/
Adresa profila kupca: https://koprivnica.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0037805
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice

Referentni broj: 14/21 JN-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na administrativnom području grada Koprivnice na razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine, sukladno važećoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/21“), te troškovniku.Vrsta i opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice određen je na temelju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za 2021.godinu, a predmetni Program je prilog dokumentaciji za nadmetanje. Do isteka četverogodišnjeg roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni godišnji programi i troškovnici za predmetne poslove.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su podijeljeni u tri osnovne grupe poslova i to:

1. godišnje održavanje nerazvrstanih cesta,

2. zimska služba i

3. održavanje semaforskih uređaja,

te se ponuda traži za sve navedene poslove.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora su nerazvrstane ceste na administrativnom području Grada Koprivnice.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na administrativnom području grada Koprivnice na razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno od 01.01.2022. do 31.12.2025. godine, sukladno važećoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 18/21“), te troškovniku. Vrsta i opseg poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice određen je na temelju Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za 2021.godinu, a predmetni Program je prilog dokumentaciji za nadmetanje. Do isteka četverogodišnjeg roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni godišnji programi i troškovnici za predmetne poslove.Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta su podijeljeni u tri osnovne grupe poslova i to:1. godišnje održavanje nerazvrstanih cesta, 2. zimska služba i 3. održavanje semaforskih uređaja, te se ponuda traži za sve navedene poslove.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva na uključivanje potrebnih kapaciteta / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi u svrhu utvrđivanja uvjeta sposobnosti iz točke 3.3.1. dostaviti ispunjeni e-ESPD obrazac: Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno važećem ugovoru.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Nije primjenjivo.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 28/02/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Dvorana za sastanke, Zrinski trg 1

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i to u pisanom obliku. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnos
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 014559930
Telefaks: +385 014559933
Internetska adresa: https://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2021