Roba - 539784-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Zagreb: Elektroenergetski vodovi

2021/S 206-539784

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: JN-DVIzgBilTro@hops.hr
Telefon: +385 14545301
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0038063
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme

Referentni broj: 3000-V-17/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31321000 Elektroenergetski vodovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Pod ovim predmetom javne nabave „Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme“, u okviru ove DoN podrazumijeva se:

- nabava novih Al-Če faznih vodiča,

- nabava nove zaštitne užadi sa ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW)

- nabava novih staklenih kapastih izolatora oznake prema IEC-u U120 B,

- nabava nove ovjesne i spojne opreme,

- nabava ostale opreme potrebne za izgradnju DV 2x110 kV Bilice - Trogir u skladu s Troškovnikom (DoN4)

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31321000 Elektroenergetski vodovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Pod ovim predmetom javne nabave „Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir – nabava elektromontažne opreme“, u okviru ove DoN podrazumijeva se:- nabava novih Al-Če faznih vodiča, - nabava nove zaštitne užadi sa ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW)- nabava novih staklenih kapastih izolatora oznake prema IEC-u U120 B,- nabava nove ovjesne i spojne opreme, - nabava ostale opreme potrebne za izgradnju DV 2x110 kV Bilice - Trogir u skladu s Troškovnikom (DoN4)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% (10 bodova)
Cijena - Ponder: 90% (90 bodova)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

? ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Odredbe ove točke odnose se na ponuditelja odnosno svakog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, u kojem slučaju je gospodarski subjekt za svakog člana zajednice dužan u ponudi dostaviti zaseban popunjeni eESPD obrazac.

Odredbe ove točke odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni eESPD obrazac u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, te će prihvatit kao dovoljan dokaz:

? izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/11/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj obavijesti ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2021