Bygge og anlæg - 541211-2019

15/11/2019    S221

Danmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 221-541211

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Ingvar Eiriksson
E-mail: DP022_udbud@4projectsmail.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?DocumentID=5ce66662-6f05-4a32-a7fb-377716808785&VC=true
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise vedrørende Delprojekt 022 – Byggemodning ved serviceby og køkken (DP022)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedentreprisen omfatter udførelse af bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af byggegrunden ved den kommende serviceby og køkken på Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45221111 Anlægsarbejde: veje
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45233000 Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233220 Belægningsarbejde på veje
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233250 Belægningsarbejde, undtagen vejbelægninger
34993000 Vejbelysning
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45112500 Flytning af jord
45111291 Byggemodning
45211360 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark udbyder delprojekt 022 (DP022) for Nyt Odense Universitets Hospital (Nyt OUH), der

omfatter udførelse af bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af del af byggegrunden. Byggemodningen omfatter arealet, hvor servicebyen og køkkenet senere skal opføres.

Der skal i hovedtræk udføres følgende arbejder:

- Etablering og rydning af arbejdsområde,

- Afgravning, flytning og bortkørsel af råjord og muld,

- Udlægning af grus, asfalt og belægningssten,

- Etablering af afvandingssystem inkl. opkobling til vejafvanding,

- Etablering af belysning inkl. tilslutning.

Selve byggemodningen er inddelt i 2 etaper.

1) etape – som forventes igangsat i uge 8 i 2020 - grundstykket afrømmes for muld, og der etableres

hovedafvanding af grunden, inden føringsrør graves ned, hvorefter der kan etableres adgangsveje og stier.

Afvandingen ledes til hovedledningen inden for Hospitalsringen;

2) etape omfatter etablering af faste belægninger i asfalt på cykelsti samt græsarmering på brandvej og

adgangsvej. Desuden etableres læsseramper, manøvreareal og kørevejen i betonbelægningssten. På de

områder, hvor der ikke etableres en fast belægning, udlægges muld, og der såes med græs. Af praktiske

grunde igangsættes 2. etape imidlertid først, når entrepriserne for henholdsvis DP09 servicebyen og DP37 køkken er færdige med de udvendige arbejder.

Byggemodningen omfatter desuden hovedbelysning.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise i offentligt udbud, hvor tildelingskriteriet er pris.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Regulering i henhold til AB 92 med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Bygherre har option på tilkøb i henhold til enhedspriser i tilbudslisten. Hertil kommer at bygherre har option på valg af alternativ udførelse i forhold til belægninger.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Informationsmøde og besigtigelse:

Der afholdes ikke informationsmøde.

Der vil være mulighed for besigtigelse af entreprisefeltet på det i tidsplanen angivne tidspunkt, jf. pkt. 3 i udbudsbetingelserne.

Tilmelding til besigtigelsen bedes ske senest på det i tidsplanen angivne tidspunkt via mail: DP022_besigtigelse@4projectsmail.com med en angivelse af virksomhedsnavn og antal deltagere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Bygherre vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at tilbudsgivers virksomhed består under hele kontraktperioden.

Tilbudsgiver skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal tilbudsgiver oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør,) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at bygherre modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument og herudover i et separat fælles europæisk udbudsdokument meddele relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen skal der desuden for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument. Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor anførte mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver, i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår, har haft en årlig omsætning på mindst 25 000 000 DKK.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Herudover skal tilbudsgiver, i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår, kunne fremvise en egenkapital på mindst 3 000 000 DKK og en soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) på mindst 10%.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, tages der udgangspunkt i tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital og samlede totale aktiver i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) tages der udgangspunkt i deltagernes samlede egenkapital og samlede totale aktiver i de seneste 3 regnskabsår.

Den tilbudsgiver, som bygherre har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før bygherres beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit B, når

Bygherre anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som bygherre vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som bygherre forlanger.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse, om tilbudsgiver lever op til det mindstekrav som følger nedenfor.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør,) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Bygherre modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument og herudover i et separat fælles europæisk udbudsdokument meddele relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der desuden for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 5 år har udført mindst 3 lignende opgaver med en entreprisesum for hver af de relevante opgaver på minimum 5 000 000 DKK.

Ved lignede opgaver forstås anlægsarbejder i form af byggemodninger, indeholdende jordarbejder og afvandingsarbejder.

Bygherre anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger. Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af tilbud og på tidspunktet for tildeling af kontrakten.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontrakten forventes at indeholde en social klausul med krav om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. som forpligter entreprenøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Via Viewpoint.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der afholdes elektronisk licitation (offentliggørelse), jf. tilbudslovens § 7, via Viewpoint på det i tidsplanen, jf. pkt. 3 i udbudsbetingelserne, angivne tidspunkt, hvor oplysning om samlet tilbudssum fra tilbudslisternes side 1 og eventuelle forbehold bliver offentliggjort for samtlige tilbudsgivere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark benytter udbudsportalen Viewpoint i forbindelse med dette udbud. Opgavens omfang

og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?DocumentID=5ce66662-6f05-4a32-a7fb-377716808785&VC=true

Der er fri teknisk support ved kontakt til Viewpoint pr. e-mail: viewpoint@forprojects.dk eller pr. telefon: +453145 4603.

For at kunne stille spørgsmål og aflevere tilbud, skal der oprettes en leverandørmappe på Viewpoint. For at blive oprettet i Viewpoint skal der fremsendes følgende information til Region Syddanmark:

- Virksomhedens navn,

- Mailadresse på vedkommende der acceptere link til portalen,

- Personnavn på ovenstående.

Anmodning om oprettelse i Viewpoint sendes til mailadressen: DP022_udbud@4projectsmail.com

Tilbudsgiver skal påregne, at oprettelsen tager 1-2 arbejdsdage fra korrekt modtagelse af anmodning om

oprettelse.

Tilbudsgiver vil som led i oprettelsen til Viewpoint modtage en invitation til Viewpoint, som tilbudsgiver skal acceptere for at kunne stille spørgsmål og aflevere tilbud. Invitationen skal senest accepteres på det i tidsplanen anførte tidspunkt, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.

Der kan alene oprettes én person i Viewpoint via oprettelseslinket. Efterfølgende kan den person, som har modtaget oprettelseslinket, selv oprette øvrige deltagere fra tilbudsgivers virksomhed.

Eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort via samme udbudsportal.

Det er op til tilbudsgiver selv at kontrollere, at adgangen til den digitale udbudsportal fungerer.

Tilbud uploades ligeledes i Viewpoint via den tildelte leverandørmappe.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019