Tjenesteydelser - 542150-2019

15/11/2019    S221

Danmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 221-542150

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udbud af totalrådgivning vedr. opførelse af 2 børnehuse i Kjellerup
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mona Frederiksen
E-mail: mona.frederiksen@silkeborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fjisiyajgw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fjisiyajgw
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

2 Børnehuse i Kjellerup. Udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune ønsker at opføre 2 børnehuse i Kjellerup, nord for Silkeborg. Børnehusene skal danne ramme for hhv. 176 og 124 børn i alderen 0-6 år og etableres som et plan med et samlet etageareal på ca. 3 000 m2.

Opgaven udbydes i totalrådgivning og totalrådgiver skal udbyde opgaven i fagentrepriser som begrænset udbud.

Processen skal gennemføres etapeopdelt, således at børnehuset Hassselvej (176 børn) skal stå færdig først. Herefter nedrives eksisterende daginstitution (Satellitten) på Vestergade, hvorefter der på samme matrikel opføres et nyt børnehus - Vestergade (124 børn).

De 2 børnehuse afleveres forskudt hhv. ultimo 2021 (Hasselvej) og ultimo 2022 (Vestergade).

De samlede håndværkerudgifter for begge børnehuse er ca. 45 000 000 DKK ekskl. moms.

Totalrådgivningen skal indeholde ydelser jf. udbudsmaterialet frem til og med 1 års gennemgang.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

8620 Kjellerup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt totalrådgivning som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt max 4 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder kravene i del III og har indsendt en udfyldt ESPD, European Standard Procurement Document. Udvægelsen sker ud fra en helhedvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud. I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

A) En vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra referencerne jf. del. III.1.3). Ved vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet, vil bygherren lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med totalrådgivning af daginstitutioner.

b) I hvor høj grad referencerne er sammenlignelige med den udbudte opgave. Med sammenlignelige menes:

- projekter hvor ansøger har været totalrådgiver på nyopførelse af daginstitutioner og gennemført det i fagentrepriser,

- projekter hvor ansøgeren har varetaget byggeledelse på daginstitutioner i fagentrepriser. Kriterierne a-b vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i del III.1.2). Det vil blive vurderet om ansøgerens økonomiske kapacitet og stabilitet er optimal til den udbudte opgave.

Deltagere i udbuddet vil blive udvalgt mellem ansøgere, der har den tilstrækkelige økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt.

Såfremt der modtages mere end 4 egnede ansøgninger, vil udvælgelsen af ansøgerne ske på baggrund af en vurdering af relevansen og kvaliteten af ansøgerens referencer inden for sammenlignelige projekter.

I den samlede vurdering vægter den tekniske kapacitet højere end de økonomiske oplysninger.

Ansøgningen skal afleveres digitalt på iBinder.dk

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Personlige forhold:

A) Firmanavn, adresse, CVR-nr., telefon-nr., emailadresse samt kontaktperson hos ansøger.

B) Beskrivelse af evt. underrådgivere med angivelse af firmanavn, adresse, CVR-nr. samt navn på kontaktpersoner.

C) Ansøger må ikke befinde sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 stk. 1 og 3 samt §136.

D) Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. A.-C. krævede oplysninger vedlægges for alle konsortiedeltagere og roller i konsortiet skal angives. Ved tilbudsafgivelsen skal konsortiedeltagere påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

E) En motiveret ansøgningsbeskrivelse af hvorfor tilbudsgiver søger denne opgave specifikt.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

F) Egenerklæring med oplysning om hovedansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende årsomsætning, resultat før skat og egenkapital. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra seneste regnskabsår.

G) I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske forhold ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets gennemførelse.

H) Såfremt ansøger er et konsortium, skal de i pkt. F.-G krævede oplysninger vedlægges samtlige konsortiedeltagere. Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor omsætning, resultat og egenkapital anføres under "Finansielle nøgletal". Hvis ansøgers regnskab er halvårlig (fx. 2017/2018) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives det sidste halvår (fx. 2018)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I) Ansøger skal vedlægge referencer med beskrivelse af ansøgers - og evt. underrådgivers - mest betydelige referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver/projekter udført/igangsat inden for de sidste 5 år.

Referencerne skal angive:

Kunden, projektets størrelse, lokalitet, rådgiveropgavens størrelse (areal/og eller værdi), beskrivelse af egne ydelser samt udførelsesperiode.

Der må (samlet set) maksimalt afleveres 10 referencer i alt for både hovedansøger og evt. underrådgivere, og såfremt der vedlægges flere referencer, vil alene de første 10 referencer indgå i udvælgelsen. Der må maksimalt være 7 referencer fra underrådgivere.

Referencer skal mindst vise: 3 arkitekt-referencer, 2 landskabsarkitekt-referencer, 2 ingeniør-referencer og 1 DGNB/bæredygtigheds-reference. Samme projekt kan dokumentere flere typer af referencer. Referencer skal tydeligt markeres med den, eller de reference-typer, de er gældende for.

J) I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiverens tekniske forhold (referencer) ved vurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse,

— Sluttidspunkt (evt. forventet) angives under "Dato",

— kunde angives under "Modtagere".

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i teksten indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18, med Silkeborg Kommunes fravigelser, præciseringer og tilføjelser, er gældende for rådgivningsopgaven.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fjisiyajgw

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn og hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— Udfyldt ESPD fra ansøger og særskilt ESPD fra eventuelle underrådgivere, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedemateriale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019