Tjenesteydelser - 542422-2018

08/12/2018    S237    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 237-542422

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39314797
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226633&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226633&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. IT-ressourcer til systemudvikling

Sagsnr.: 18/07433
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen skal anvendes til indkøb af ressourcer til udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse, drift og support af Ordregivers applikationer. Applikationerne understøtter bl.a. driftsplanlægning og vedligeholdelsesplanlægning i det danske el-net, men kan ligeledes anvendes på andre funktionsområder som f.eks. systemintegration og forretningskritiske eller forsynings-/markedskritiske IT-systemer jævnfør Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse. Heraf anvendes visse systemer aktivt alle døgnets timer af såvel Ordregiver som en række eksterne aktører.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212100 Branchespecifik programmeludvikling
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen skal anvendes til indkøb af ressourcer til udvikling, videreudvikling, vedligeholdelse, drift og support af Ordregivers applikationer. Applikationerne understøtter bl.a. driftsplanlægning og vedligeholdelsesplanlægning i det danske el-net, men kan ligeledes anvendes på andre funktionsområder som f.eks. systemintegration og forretningskritiske eller forsynings-/markedskritiske IT-systemer jævnfør Bilag 2. Ydelsesbeskrivelse. Heraf anvendes visse systemer aktivt alle døgnets timer af såvel Ordregiver som en række eksterne aktører.

Nærværende koncernrammeaftale udbydes af forretningsenheden Energinet Forretningsservice A/S, som fungerer som indkøbscentral for Energinet-koncernen. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Oversigt over de til koncernen tilknyttede selskaber, som kan benytte rammeaftalen, kan findes her: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakturering---praktisk-info

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 2 x 12 (24) måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Energinet prækvalificerer de 5 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der ske ændringer til udbudsmaterialet og de heri fastsatte krav ifm. udbudsprocessen. Ordregiver opfordrer alle interesserede økonomiske aktører til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet samt ansøge om prækvalifikation, uanset om et krav umiddelbart måtte udgøre en udfordring. Spørgsmål stilles i EU-Supply.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver ønsker kun at indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder. Dette med henblik på at sikre at virksomheden har et eksistensgrundlag under hele kontraktperioden.

Ansøgeren skal bekræfte sin økonomiske formåen i ESPD del IV.B: ”Økonomisk og finansiel formåen” med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum):

Tallet skal oplyses i ESPD del IV.B (Finansielle nøgletal).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Ansøgeren er efter anmodning fra ordregiver forpligtet til at dokumentere opfyldelse af kravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Soliditetsgraden skal minimum være 15 pct.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, skal fyldes ind i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”.

Referencer:

I dette afsnit skal ansøgeren oplyse referencer i overensstemmelse med del III.1.3) i udbudsbekendtgørelsen:

Referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, skal fyldes ind i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”.

Referencerne skal omfatte følgende (opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen):

— En detaljeret beskrivelse af anvendte teknologiplatforme, komponenter, værktøjer, metoder og løsningskoncepter (monolitiske henholdsvis service orienterede og platformsbaserede systemarkitekturer) ifm. det faktisk udførte arbejde,

— Hvilke typer af roller, opgaver og specialer som Tilbudsgiver havde ved det faktisk udførte arbejde,

— Hvilke typer af driftsplanlægnings- og balanceringssystemer af el-transmission, alternativt erfaring med systemer til el-distribution eller anden forsyningsvirksomhed, herunder hvorvidt der er udført faktisk arbejde indenfor kontortid (hverdage kl. 06:00-18:00) og/eller udenfor kontortid (hverdage kl. 18:00-06:00 og fri-/helligdage),

— Kontraktværdi hvis muligt (evt. som et kr. niveau eller interval),

— Periode for det udførte arbejde,

— Kontaktoplysninger for den enkelte virksomhed (herunder kontaktperson).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.C tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Referencelisten bør ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante leverancer. Såfremt referencelisten inkluderer mere end 5 leverancer, vil kun de første 5 angivne referencer indgå i evalueringen. Hvis ansøgeren deltager i udbudsproceduren sammen med andre i en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner. Endvidere forbeholder Ordregiver sig ret til at lade egne erfaringer indgå, såfremt en given ansøger har anført Ordregiver som reference.

Der vil som udgangspunkt kun blive vist ét felt for indtastning af reference. For at få flere felter frem til udfyldelse af referencer skal ansøger anvende ”+”-knappen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Energinet har tilsluttet sig Global Compact, og benytter Global Compact’s 10 principper som udgangs-punkt for virksomhedens arbejde med Energinet’s Code of Conduct. Aktører som Energinet kontraherer med, forventes at efterleve Energinet’s Code of Conduct som kan læses på vores hjemmeside: www.energinet.dk

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.

For at bruge ESPD’et, gør venligst følgende:

— Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet (tilgængeligt via EU-Supply),

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

— Vælg det foretrukne sprog,

— Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”,

— Vælg ”Importer ESPD”,

— Upload XML versionen af ESPD’et fra skrivebordet,

— Vælg det land virksomheden er lokaliseret i,

— Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er udbedt,

— Efter færdiggørelsen af ESPD’et, vælg ”oversigt” og gennemgå de indtastede informationer,

— Efter gennemgang vælges nederst ”Download i” som pdf og/eller XML fil, hvorefter det gemmes på computeren,

— Upload pdf og/eller XML versionen af ESPD’et til ”Mine svar” i EU-Supply som jeres anmodning om deltagelse i denne prækvalifikation.

Bemærk venligst:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring,

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018