Varer - 544529-2019

18/11/2019    S222

Danmark-Odense: Analyseapparatur

2019/S 222-544529

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Campusvej 55
By: Odense M
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Britt Egede Kjeldsen
E-mail: brje@sdu.dk
Telefon: +45 65504687
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116319800.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Q-Exactive Focus, Vanquis Flex System

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38432000 Analyseapparatur
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet ønsker at indkøbe et nyt High-Performance Liquid Chromatography - High Resolution Mass Spectrometer (LC-HRMS) system af typen Q-Exactive kombineret med et Vanquish Flex HPLC System. Apparaturet skal primært anvendes til kvantitative og kvalitative analyser af en bred vifte af lægemidler og lægemiddelmetabolitter, lægemiddelmetaboliserende enzymer og celle transportere i humane blodprøver, væv og cellekulturer. Derudover skal apparaturet bruges til screening og kvantitative bestemmelser af en række toksiske stoffer, bl.a perfluorerede organiske stoffer i humane blod og vævsprøver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 505 288.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38300000 Måleudstyr
38400000 Instrumenter til kontrol af fysiske karakteristika
38433000 Spektrometre
38433100 Massespektrometer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Syddansk Universitet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Instrumentet skal kunne udføre kvantitative bestemmelser af "targeted" såvel som "non-target analyses" (kvantitative bestemmelse af kendte såvel som udkendte kemiske stoffer) for en bred vifte af organiske stoffer, fra småmolekylære lægemidler og giftstoffer til større og mere komplekse peptider til brug i studier af bl.a. cytochrom P450 isoformer og celletransporter systemer. Det er derfor et krav at massespektrometeret er lineært over et bredt dynamisk område. Fælles for de kemiske stoffer der skal analyseres, er at de findes i særdeles lave koncentrationer i komplekse biologiske matricer, og at de ofte findes sammen med andre kemisk meget nært beslægtede stoffer. For at kunne identificere og kvantificere disse stoffer med en tilstrækkelig høj grad af styrke, er det derfor essentielt at instrumentet er særdeles følsomt samtidigt med at det har en høj masse akkuratesse. Et Q-Exactive massespektrometer er udstyret med Orbitrap teknologi (patenteret Thermo Scientific) med en resolution på op til 140 000 hvilket sikrer en meget høj masseakkuratesse over hele det dynamiske område, og en følsomhed der rækker ned til den lave ende af femtogram analyt på kolonnen. Den patenterede teknologis styrke er netop at masseresolutionen kan bibeholdes selv i de særdeles lave koncentrationsområder, hvilket ikke er tilfældet for andre High-Res instrumenter som eksempelvis Q-TOF typen. Denne feature er essentielt for den type af målinger som apparaturet skal anvendes til. De prøver der skal analyseres stammer dels fra in-vitro celleforsøg, men også fra patienter på sygehuse og frivillige forsøgspersoner fra internationale forskningsprojekter. Netop den type af forskning stiller meget store krav til sammenlignelighed af resultater. Institut for Sundhedstjenesteforskning har i dag 3 LC-MS systemer og et GC-MS fra Thermo Scientific, og laboratoriepersonalet er derfor særdeles bekendt med Thermo´s brugerplatform, såvel som de i høj grad er trænet i at kunne servicere og vedligeholde disse analyseinstrumenter. At betjening af apparatur og software for det nye instrument stort set er identisk med allerede eksisterende udstyr, er derfor essentielt af hensyn til med sikkerhed at kunne implementere eksisterende analysemetoder, der bl.a også omfatter sofistikerede on-line-fast fase ekstraktionsprocedurer (SPE) der for flere analyser er opsat sammen med Thermos specialister. Ligeledes er dette essentielt for at kunne sammenligne resultater og udveksle analysemetoder med nationale såvel som internationale forskningssamarbejdspartnere, herunder OUH der også anvender præcis samme type udstyr. Vi ser derfor at Thermo´s Q-Exactive massespektrometer kombineret med deres HPLC løsning med mulighed for on-line SPE er det eneste system som kan tilfredsstille vores behov for høj følsomhed og høj resolution i et bredt dynamisk område.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbudsloven § 81, stk. 1, nr. 2 og stk. 2 - supplerende leveringer. Q-Exactive Focus, Vanquis Flex System kan kun købes ved den oprindelige leverandør, da der er tale om udvidelse af allerede foretagne leveringer eller installationer. Analyserne er optimeret i forhold til bestemte produkter, som først kan udskiftes efter endt forsøgsrække. For at kunne sammenligne tidligere resultater med fremtidige, skal der anvendes produkter identisk med tidligere forsøg. Leverandørskift vil indebære, at ordregiver skal købe nyt udstyr, som pga. forskel i teknisk beskaffenhed, vil medføre teknisk uforeneligehed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Thermo Electron A/S
Postadresse: Stamholmen 193
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 505 288.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 505 288.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019