Tjenesteydelser - 544711-2019

18/11/2019    S222

Danmark-Faaborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 222-544711

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik
Postadresse: Mellemgade 15
By: Faaborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Vardinghus-Nielsen
E-mail: kivni@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FFV Spildevand A/S
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Koue Rasmussen
E-mail: miras@ffv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ffv.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wncosgoprd
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wncosgoprd
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wncosgoprd
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fremtidens Forstad | Årslev - Ny Bydel, udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik og FFV Spildevand A/S udbyder totalrådgivningsopgaven vedrørende opførelse af Fremtidens Forstad | Årslev - Ny Bydel.

Syd for Odense ligger den lille by Årslev med et indbyggertal på godt 4 000. Byen er kendetegnet ved rekreative naturområder og god infrastruktur med motorvej, tog og cykelsti til Odense. Med sin unikke placering er byen valgt som et af Faaborg-Midtfyn Kommunes største udviklingsområder frem mod 2030. Målet er, at byen skal vokse med 1 200 indbyggere.

Kommunen investerer derfor i disse år i en omfattende byudvikling, der både rummer etablering af en ny, bæredygtig bydel og et nyt moderne centrum.

Kommunen har gennemført 2 arkitektkonkurrencer for hhv. ”Bymidten” og ”Ny bydel” områdernes afgrænses af stationsvejen i Årslev, hvor ”Bymidten” er området nord for Stationsvej mens ”Ny Bydel” er området Syd for Stationsvej.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Årslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler totalrådgivning af ”Ny Bydel” og består af ”delprojekter”:

- Nyt kryds og byvej fra Stationsvej inkl. bilbro over Vindinge Å,

- Spildevands- og regnvandshåndtering i landskabet,

- Bydelsplads i den første klynge,

- Portalbroen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere som opfylder minimumskravene vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den rette/fornødne motivation,

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen,

- At ansøger via referencer kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver herunder:

(a) Spildvandsprojekter,

(b) Vejprojekter,

(c) Byrumsprojekter,

(d) Landskabsprojekter,

(e) Lokal afledning af regnvand (LAR).

Der vil blive lagt særlig vægt på, at ansøger har referencer indenfor totalrådgivning, samt referencer der rummer flere delopgaver (a-e) under ét.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionen omhandler den sydlige byvej mellem klynge 1 og Møllehøjvej.

Optionen indeholder en bro der skal anlægges over Pederstrup Bæk.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital for den periode, hvor virksomheden har bestået.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Anmodningsbrev: I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge.

Referencer: Der må max. oplyses 6 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 10 år tilbage i tiden. Grundet ESPD’ens tekniske opbygning og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer, ønskes det, at ansøger supplerer beskrivelsen med de 5 referencer angivet i ESPD, med selvstændige bilag jf. udbudsbetingelserne.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

- projektet,

- kunde,

- rådgiverens ydelse og omfang — herunder referencens relevans i forhold til nærværende udbud,

- oplysninger om anlægssum og udbudsform,

- udførelsesperiode (status).

Referenceblade vedhæftes som selvstændige bilag. Ansøger må maksimal aflevere 6 stk. referencer og den enkelte reference må maksimalt være på 2 A4 sider.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. ABR18 med de i udbudsmaterialets anførte ændringer og tilføjelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på http//www.ibinder.dk, https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wncosgoprd

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Anmodningsbrev i PDF-format på max. 3 sider.

I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge;

2) Udfyldt ESPD;

3) Referenceblade, max 6 stk.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 4.12.2019. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 7.12.2019 på ibinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2019