Tjenesteydelser - 544760-2020

13/11/2020    S222

Danmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 222-544760

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Thomsen
E-mail: pettho@um.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.um.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278645&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278645&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand

Sagsnr.: 2019-34415
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udenrigsministeriet ønsker at udbyde 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand til Udenrigsministeriets ejendomsportefølje, der er på mere end 500 ejendomme og lejemål, fordelt på over 100 ambassader, generalkonsulater, handelskontorer, chefboliger og et stort antal medarbejderboliger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udenrigsministeriet ønsker at udbyde 3 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand til 3 forskellige rådgivere. Opgaver på rammeaftalerne tildeles i henhold til den fastsatte kaskademodel, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Udenrigsministeriets opgaver under rammeaftalen vedrører opgaver i forhold til Udenrigsministeriets ejendomsportefølje, der er på mere end 500 ejendomme og lejemål, fordelt på over 100 ambassader, generalkonsulater, handelskontorer, chefboliger og et stort antal medarbejderboliger.

De ejendomme, der er omfattet af rammeaftalen, er forskelligartede både i størrelse, funktionalitet og type og er beliggende over hele verden. Som led i rådgivningen skal en fremtidig rådgiver derfor kunne rådgive Udenrigsministeriet i forhold til en bred vifte af varierende ejendomstyper i lande med forskellig byggetradition, kulturforhold og klimazoner. Enkelte af ejendommene er eller vil på tidspunktet for en opgaves udførelse være fredede og/eller bevaringsværdige og vil derfor forudsætte særligt fagkundskab.

Alle ejendomme i Udenrigsministeriets ejendomsportefølje er underlagt et rotations-princip og gennemgår hvert 3. år et bygningssyn. Af dette fremgår ejendommens bygningsfysiske, energimæssige og bæredygtighedsmæssige tilstand inkl. anbefalinger til udbedringer og andre tiltag. En del af rådgivningsydelserne i denne rammeaftale tager blandt andet afsæt i de behov, der er fremkommet og prioriteret i bygningssynene. Men også i forhold til behov for ombygninger af eksisterende forhold, samt etablering af nye repræsentationer og boliger.

Rådgivningsydelserne under rammeaftalen kan relatere sig til Udenrigsministeriets boliger, repræsentationer i statsejede ejendomme og lejemål, nybyggerier, til- og om-bygninger, ændringer i en ejendoms funktionalitet, vedligeholdelsesarbejder, moderniseringer og/eller sikkerhedsrelaterede ombygninger m.v.

En fremtidig rådgiver skal derfor levere arkitektfaglig, ingeniørfaglig og byggeteknisk rådgivning på Udenrigsministeriets opgaver og levere de til opgaven specifikt udvalgte ydelser, der fremgår af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL2018). En fremtidig rådgiver skal stille medarbejdere og allokerede medarbejdere til rådighed for Udenrigsministeriet med henblik på opfyldelse af rammeaftalen.

YBL2018 og dennes faseinddeling af rådgiverydelserne er udgangspunktet for rammeaftalen, men på grund af ejendommenes ovenfor beskrevne forskelligartethed, vil det ofte være nødvendigt at afvige fra den gængse faseopdeling. Rådgiveren skal dog kunne levere rådgivningsydelser i alle byggeriets faser:

1) Indledende rådgivning

2) Projekteringsledelse

3) Dispositions & Projektforslag

4) Myndighedsprojekt

5) Udbudsprojekt

6) Udførelsesprojekt

7) Udførelse

8) Aflevering

9) Andre ydelser.

Fase 1 udføres almindeligvis af en af bygherrens særskilte rådgivere uden for rammeaftalen, da bygherrens bygningssyn almindeligvis er en del af fase 1.

Fase 2 – 3 udføres af rådgiveren alene.

Fase 4 – 8 udføres i overvejende grad af lokalt forankrede rådgivere, hvor rådgiveren leverer kvalitetskontrol, overordnet projektstyring og relevant tilsyn med den lokalt forankrede rådgiver.

Rådgiverens ydelser skal som udgangspunkt leveres som totalrådgivning, men kan også leveres som delt rådgivning, hvis lokale rådgivere overtager ansvaret for dele af opgaven. Bygherrens opgaver involverer dog generelt lokale rådgivere for visse af byggeriets faser. Den nærmere involvering af lokale rådgivere og fastlæggelsen af opgavens karakter afgøres i den enkelte leveranceaftale under rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udenrigsministeriet har option på at øge rammeaftalens estimerede værdi med 2 gange 3 mio. DKK ekskl. moms. Dette beløb er indregnet i rammeaftalens anslåede samlede værdi, jf. pkt. II.1.5).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler af følgende grunde: en opdeling af rammeaftalen vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én rammeaftale og at en opdeling af rammeaftalen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD’et:

En liste over de 2 (to) betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), udført inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af tilbudsfristen, jf. del IV, pkt. C. Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med levering af projekteringsrådgivning på byggeprojekter til kontor i lande uden for Danmark.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne der ligner projekteringsrådgivning på byggeprojekter til kontor i lande uden for Danmark, jf. pkt. II.2.4). Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne herunder hvor ydelserne er leveret (lande). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes tilbudsgiver anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelsen af leverancen, hvordan datoen er angivet.

Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for tilbudsfristens udløb, vil indgå i vurderingen af, om det nedennævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt. Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste 3 (tre) år og afsluttet ved tilbudsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste 3 (tre) år, eller hvis en del af ydelserne ikke er afsluttet ved tilbudsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference), der er udført inden for de seneste 3 (tre) år.

Listen må maksimalt indeholde 2 (to) tidligere leverancer (referencer), uanset om tilbudsgiver er en enhed, udgør en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 2 (to), vil Udenrigsministeriet kun tage de første 2 (to)leverancer på listen i betragtning. Leverancer derudover vil ikke indgå i vurderingen.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden/andre enhed(er)s faglige erfaring i relation til udførelsen af konkrete dele af leverancerne, skal disse konkrete dele af ydelserne udføres af den/de enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på.

Tilbudsgiver behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). Udenrigsministeriet forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte tilbudsgiver og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med mindst 2 (to) lignende leverancer inden for de seneste 3 (tre) år før udløbet af tilbudsfristen. Med lignende leverancer menes leverancer, hvor tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af projekteringsrådgivning på byggeprojekter til kontor i lande uden for Danmark.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af rammeaftalen. Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til bilag 3.

Udenrigsministeriet kræver efter rammeaftalens underskrift, at alle, der deltager i udførelsen af opgaver under rammeaftalen, skal have en sikkerhedsgodkende på det niveau, som Udenrigsministeriet konkret kræver. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele rammeaftalens løbetid. Se rammeaftalen for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 09:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Udenrigsministeriet udbudssystem, jf. internetadressen angivet i punkt I.3). Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 12 - 18 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for Udenrigsministeriets mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135 og 136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2, 3 og 6 frivillige udelukkelsesgrunde.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Udenrigsministeriet kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137 stk. 1, nr. 2, 3 og 6 anførte udelukkelsesgrunde, at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.3).

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes og indgives via EU-Supply i overensstemmelse med de instrukser, der følger af EU-Supply.

Før tildeling af rammeaftalen kræver Udenrigsministeriet, at den tilbudsgiver, til hvem Udenrigsministeriet har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.3), skal tilbudsgiver på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan Udenrigsministeriet ikke tage sådan(ne) enheds/enheders tekniske og faglige kapacitet i betragtning. Udenrigsministeriet har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i EU-Supply), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. Udenrigsministeriet vil stærkt opfordre tilbudsgiver til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er tilbudsgivers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

Udenrigsministeriet er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137 stk. 1, nr. 2, 3 og 6 nævnte udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. Udenrigsministeriet forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for Udenrigsministeriet, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020