Tjenesteydelser - 545815-2019

18/11/2019    S222

Danmark-Ballerup: Luft-til-luft-missiler

2019/S 222-545815

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations (DALO)
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk
Telefon: +45 72815539
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser til AIM 9X missiler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35622100 Luft-til-luft-missiler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DALO ønsker at forlænge en trækningsret til en indgået Foreign Military Sales (FMS) case DE-P-GBU på anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser og reservedele til forsvarets AIM 9X missiler. Aftalen indgås med den amerikanske stat og giver DALO en rettighed til at anskaffe de på casen omhandlede ydelser efter behov. DALO kan ikke på forhånd fastsætte præcist hvilke varer og ydelser som der er behov for at anskaffe på casen, herunder til hvilken værdi.

De driftsrelaterede tjenesteydelser omfatter navnligt levering af teknisk dokumentation, reparationer af missiler og missildele samt programmanagement. Disse driftsrelaterede tjenesteydelser har alle en sådan tilknytning til AIM 9X missilerne at tjenesteydelserne ikke kan anvendes på andre systemer.

Alle reservedele, herunder mere almindelige forbrugsreservedele, er specialfremstillet til AIM 9X missilerne hvorfor det kun er den oprindelige producent, Raytheon, som kan levere disse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 850 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Arbejdet forventes hovedsageligt udført i USA hos den af FMS udpegede leverandør.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen i afsnit II.1.4)

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

DALO ønsker at forlænge en trækningsret via FMS systemet på anskaffelse af driftsrelaterede tjenesteydelser til AIM 9X missilerne.

Det er DALO's vurdering, at AIM 9X missilerne er omfattet af 1958-listens nr. 4 som "guided missiles" samt Unionens fællesliste over militært udstyr pkt. ML4.a som "missiler specielt designet til militær anvendelse". Missilerne anvendes på Forsvarets F-16 jagerfly i forbindelse med nationale og internationale operationer. Det er på dene baggrund DALO's vurdering, at AIM 9X missilerne er militært udstyr i forsvarsdirektivets forstand.

Det er vurderingen, at de tjenesteydelser som ønskes anskaffet har en sådan tilknytning til AIM 9X missilerne at disse tjenesteydelser ikke har nogen værdi for Forsvaret såfremt DALO ikke samtidig rådede over AIM 9X missilerne. Angående reservedele er det DALO's vurdering, at disse er så specifikke til AIM 9X missilerne at disse ikke vil kunne anvendes på andre systemer. Det er hermed samlet DALO's vurdering at anskaffelsen af driftsrelaterede tjenesteydelser og reservedele til AIM 9X missilerne har en sådan direkte tilknytning til AIM 9X missilerne at disse er omfattet af forsvarsdirektivet.

US Navy er en del af det amerikanske forsvar, og er på denne baggrund en statslig myndighed. Det er på denne baggrund vurderingen, at anskaffelsen er en Government-to-Government aftale som ikke er omfattet af forsvarsdirektivet, jf. undtagelsesbestemmelsen i forsvarsdirektivets artikel 13, litra f.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NAVY International Program Office
Postadresse: 2521 S Clark Street, Suite 800
By: Arlington
NUTS-kode: 00 Not specified
Postnummer: 22202-3928
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 850 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og punkt V.2.4) angiver værdien af forhøjelsen af FMS-casen. Den korrekte værdi er 1 600 000 USD. Den oprindelige værdi af DALO's trækningsret til FMS casen udgør 6 000 000 USD.

Datoen angivet i pkt. V.2.1) er datoen for DALO's beslutning om at indgå kontrakten med US Navy. Kontrakten vil ikke blive tildelt før udløbet af en 10 dages standstill periode fra offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

Løbetiden af FMS-casen vil ved indgåelse af denne kontrakt være 9 år og 8 måneder, således at trækningsretten udløber i juni 2023.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019