Tjenesteydelser - 545945-2020

13/11/2020    S222

Danmark-Nordjylland: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 222-545945

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Nordjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Frederikke Hjorth Mikkelsen
E-mail: frem@kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af faciliteter til udleverende depot - Garderkasernen Høvelte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omhandler rådgivning i forbindelse med opførelse af et nybyggeri der skal samle ”Udleverende Depot” (UD) funktioner under samme tag. De nuværende forhold for UD er i dag i særlig utilstrækkelige og utidssvarende og fremstår som nedslidt, miljømæssigt utidssvarende og underdimensioneret. I dag er depotets forskellige funktioner spredt over flere lokationer på kasernens område og dermed hindrende for løsning af de pålagte opgaver på en tilfredsstillende og rationel måde og giver vanskelige vilkår for det daglige arbejde. Nybyggeriet placeres i kasernens østlige hjørne på en grund med direkte adgang fra Høveltevej.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 804 500.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Høveltevej, 3460 Birkerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Samtlige depotfaciliteter samles i den nye bygning som i et plan består af 2 sammenhængende bygningskroppe – en høj og en lav – med et samlet areal ca. 3 545 m2 fordelt på følgende funktioner:

- Gennemgangslager ca. 770 m2

- Munderings- og gallalager ca. 1 500 m2

- Afklædningsområde ca. 190 m2

- Kontor-/mødefaciliteter ca. 215 m2

- Personalefaciliteter ca. 130 m2.

Under anlægsarbejder etableres ny sikkerhedsport, med adgang fra Høveltevej, herunder tilpasning af eksisterende perimeter hegn, indvendige adgangs- og brandvej samt befæstet forplads med rampe for vareindlevering.

Der etableres nye forsyningsinstallationer, herunder varme, vand, el, FIIN, internet, CTS mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indgik totalrådgiveraftale med Arkitektfirmaet MW A/S efter afholdt miniudbud under rammeaftale. Dominia A/S var underrådgiver til Arkitektfirmaet MW A/S. Efter udarbejdelsen af et udførelsesprojekt blev Arkitektfirmaet MW A/S erklæret konkurs. Konkursdekret blev afsagt den 26. marts 2020.

Dominia A/S indtræder på den baggrund i totalrådgiverkontrakten i henhold til udbudslovens § 182, stk. 1, nr. 2. Indtrædelsen og dermed udskiftningen af Arkitektfirmaet MW A/S medfører efter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering ikke grundlæggende ændringer af kontrakten og har i øvrigt ikke til formål at omgå anvendelsen af udbudsreglerne. Formelt set sker indtrædelsen i kontrakten via konkursboet, som samtidigt overdrager samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til Dominia A/S.

På ovenstående baggrund er det ordregivers vurdering, at udskiftningen af den oprindelige leverandør sker i overensstemmelse med udbudsreglerne, og at indtrædelsen samt kontrakttildelingen til Dominia A/S dermed ej heller udgør en direkte tildeling uden forudgående udbud. Ordregiver har dog på trods heraf valgt at indrykke bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed forud for nærværende tildelingsbekendtgørelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 192-464286
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Etablering af faciliteter til udleverende depot - Garderkasernen Høvelte

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dominia A/S
CVR-nummer: 12888678
Postadresse: Ved Vesterport 6, 3.
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Internetadresse: www.dominia.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 804 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2020