Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 548588-2020

16/11/2020    S223

Danmark-Holte: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2020/S 223-548588

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorte Lykke Hvid-Jacobsen
E-mail: dhj@ramboll.dk
Telefon: +45 51611354
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aae5ca00-e0cd-493c-92a9-d715e592f403/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aae5ca00-e0cd-493c-92a9-d715e592f403/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aae5ca00-e0cd-493c-92a9-d715e592f403/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aae5ca00-e0cd-493c-92a9-d715e592f403/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indsamling og transport af storskrald og haveaffald i Rudersdal Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indsamling og transport af storskrald og haveaffald i Rudersdal Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Delkontrakt 1: Indsamling og transport af haveaffald og delkontrakt 2: Indsamling og transport af storskrald.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Indsamling og transport af haveaffald i Rudersdal Kommune

Delkontraktnr.: Delkontrakt 1 Indsamling og transport af haveaffald i Rudersdal Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører indsamling og transport af haveaffald og storskrald fra tilmeldte ejendomme i Rudersdal Kommune.

Kommunale institutioner kan benytte haveaffaldsordningen og storskraldsordningen på samme vilkår som private husstande.

Delkontrakt 1 omfatter indsamling og transport af haveaffald fra tilmeldte ejendomme i Rudersdal Kommune. Indsamlingen foretages 1 gang ugentligt i perioden 1. april til 30. november.

Delkontrakt 2 omfatter indsamling og transport af storskrald fra tilmeldte ejendomme i Rudersdal Kommune. Indsamlingen foretages 1 gang hver måned i hhv. februar, april, juni, august, oktober og december måned.

Arbejdet udføres som 2 selvstændige tjenesteydelser, som begge kontraktstyres af Rudersdal Kommune.

Der kan således bydes på delkontrakt 1: Indsamling af haveaffald eller delkontrakt 2: Indsamling af storskrald. Tilbudsgiver kan også vælge at byde på begge kontrakter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsning og service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 2 x 1 år. Forlængelse vil blive varslet med minimum 6 måneders varsel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Indsamling og transport af storskrald i Rudersdal Kommune

Delkontraktnr.: Delkontrakt 2 Indsamling og transport af storskrald i Rudersdal Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører indsamling og transport af haveaffald og storskrald fra tilmeldte ejendomme i Rudersdal Kommune.

Kommunale institutioner kan benytte haveaffaldsordningen og storskraldsordningen på samme vilkår som private husstande.

Delkontrakt 1 omfatter indsamling og transport af haveaffald fra tilmeldte ejendomme i Rudersdal Kommune. Indsamlingen foretages 1 gang ugentligt i perioden 1. april til 30. november.

Delkontrakt 2 omfatter indsamling og transport af storskrald fra tilmeldte ejendomme i Rudersdal Kommune. Indsamlingen foretages 1 gang hver måned i hhv. februar, april, juni, august, oktober og december måned.

Arbejdet udføres som 2 selvstændige tjenesteydelser, som begge kontraktstyres af Rudersdal Kommune.

Der kan således bydes på delkontrakt 1: Indsamling af haveaffald eller delkontrakt 2: Indsamling af storskrald. Tilbudsgiver kan også vælge at byde på begge kontrakter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsning og service / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 2 x 1 år. Forlængelse vil blive varslet med minimum 6 måneders varsel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B oplyse sin samlede årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B under "Finansielle nøgletal", oplyse sin egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit B under "Erhvervsforsikring", oplyse det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en omsætning pr. år på mindst 5 mio. DKK. i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver baserer sig økonomisk på en anden enhed, beregnes den årlige omsætning samlet for tilbudsgiver og den støttende enhed.

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert år i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver støtter sig økonomisk til en anden enhed, beregnes egenkapitalen for det enkelte år som summen af tilbudsgivers og den anden enheds egenkapital det pågældende år.

- Det er et mindstekrav, at ansøger har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK ved person- og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets del IV, afsnit C, oplyse de betydeligste opgaver inden for seneste 3 år, der er sammenlignelige med den udbudte delydelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremlægge mindst 1 reference inden for de seneste 3 år, på hhv. indsamling af haveaffald ved tilbud på delydelse 1 og indsamling af storskrald ved tilbud på delydelse 2.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afgive følgende oplysninger om hver reference:

- Beskrivelse af leverancens genstand (opgaven).

- Den samlede kontraktværdi for leverancen.

- Start- og slutdatoen for leverancen.

- Navn og kontaktoplysninger på den offentlige eller private modtager af leverancen, så ordregiver har mulighed for at rette henvendelse til en kontaktperson.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tjenesteyder skal ved underskrivelse af kontrakten stille en sikkerhed i form af en bankgaranti eller tilsvarende garanti på 10 % af den årlige kontraktsum ekskl. moms (beregnet på basis af den afgivne beregnede samlede tilbudssum).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/12/2020
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2020