Bygge og anlæg - 548791-2019

20/11/2019    S224    Bygge og anlæg - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Valby: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2019/S 224-548791

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Århus, afd. 1231-0
CVR-nummer: 26772249
Postadresse: Gammel Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Sandberg
E-mail: and@lejerbo.dk
Telefon: +45 30845280

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejerbo.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 32 almene familieboliger og 36 almene ungdomsboliger på Høiriisgårdsvej, 8220 Brabrand, Danmark efter den delegerede bygherremodel

Sagsnr.: 1231-0
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 32 almene familieboliger og 36 almene ungdomsboliger på Høiriisgårdsvej, 8220 Brabrand, Danmark efter den delegerede bygherremodel, i alt 4 804 m2 bruttoetageareal.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 63 537 600.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Høiriisgårdsvej, 8220 Brabrand, Danmark (matrikelnummer 6AD og 6Æ, landsejerlav Brabrand By, Brabrand).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst beskrivelsen under pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

P/S PKAE Ejendom (herefter PKAE) er ejet af PKA A/S, som er en pensionskasse, og A. Enggaard A/S. Selskabets formål er blandt andet at købe og sælge fast ejendom og forestå ejendomsudvikling.

A. Enggaard A/S (herefter Enggaard) er en entreprenørvirksomhed, som blandt andet har til formål at drive entreprenørvirksomhed og handel med fast ejendom.

Lejerbo Århus er en almen boligorganisation, hvis formål er at stille passende boliger, af god og tidssvarende stand, til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje. Lejerbo Århus, afd. 1231-0 (herefter benævnt Lejerbo) vil være aftalepart i denne sag.

Tulip-grunden er en betegnelse for en række faste ejendomme, som er omfattet af Aarhus Kommunes lokalplan nr. 1029, PlanID 3166258, beliggende på og ved Høiriisgårdsvej, 8220 Brabrand, Danmark.

PKAE har erhvervet Tulip-grunden med henblik på opførelse, salg og udlejning af fast ejendom.

Det fremgår af nævnte lokalplan, at Aarhus Kommune har besluttet, at ca. 50 boliger inden for lokalplanområdet skal opføres som almene boliger. Enggaard har i henhold til aftale med PKAE erhvervet en nærmere afgrænset del af Tulip-grunden med henblik på realiseringen af de almene boliger.

Lejerbo har identificeret et behov for at opføre og udleje almene boliger i Brabrand og har i den forbindelse udpeget Tulip-grunden som særligt egnet til opfyldelse af dette behov. Lejerbo har fået støttetilsagn fra Aarhus Kommune til opførelse af almene boliger på grunden. Enggaard er villige til at sælge den del af Tulip-grunden, som de har erhvervet med blik på realiseringen af almene boliger, men Enggaard har betinget sig at forestå opførelsen af de almene boliger.

Lejerbo har derfor til hensigt at indgå aftale med Enggaard om erhvervelse af et grundareal med tilhørende byggeretter på 4 804 m2 bruttoetageareal på Tulip-grunden og projektering og opførelse af et tilsvarende antal m2 bruttoetageareal almene boliger.

Lejerbo har vurderet, at indgåelsen af aftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, idet de almene boliger skal opføres efter den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at Enggaard forpligter sig til at udbyde arbejderne, i det omfang det efter udbudslovgivningen er påkrævet, og således løfter udbudspligten mod betaling, som udbudsbefuldmægtiget på vegne af Lejerbo. Der henvises til EU-Domstolens dom af 12.7.2001 i sag C-399/98 (Ordine).

Lejerbo har ved sin vurdering lagt til grund, at Lejerbos formål, og opfyldelsen heraf ved opførelse af almene boliger i lokalplanområdet, som ellers består af private boliger - samt kommunens særlige byplanlægningsmæssige interesse i opførelse af almene boliger på Tulip-grunden, jf. lokalplanens krav herom - medfører, at Lejerbo vurderer at have en helt særlig interesse i byggeri på Tulip-grunden, og at der ikke findes rimelige, praktisable og attraktive alternativer til opførelse af byggeri på Tulip-grunden. Opførelsen af de almene boliger er dertil en del af et større byggeforetagende i form af den kontinuerlige udvikling af et boligområde på Tulip-grunden. Enggaard forestår også byggeri og udvikling af den øvrige del af Tulip-grunden. Enggaard er i kraft af sit ejerskab til den relevante del af Tulip-grunden den eneste, som kan agere udbudsbefuldmægtiget for Lejerbo i denne sag.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: A. Enggaard A/S
CVR-nummer: 18795507
Postadresse: Marathonvej 5
By: Svenstrup
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 8230
Land: Danmark
E-mail: bjarne.h@enggaard.dk

Internetadresse: http://www.enggaard.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 63 537 600.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den i pkt. V.2.1 angivne dato er datoen for beslutning om tildeling af kontrakten. Kontrakten indgås først efter udløbet af standstill perioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2019