Tjenesteydelser - 549616-2019

20/11/2019    S224    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet

2019/S 224-549616

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1592
Land: Danmark
Kontaktperson: Oscar Hannibal Højsteen
E-mail: hs15@kk.dk
Telefon: +45 40280102

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116631608.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/116631608.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/116631608.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvikling, levering og drift og support af it system til Københavns Kommune (leverandørplatformen)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72212200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå aftale med en IT-leverandør om levering, vedligeholdelse, drift, support og videreudvikling af et it-system til understøttelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og beskæftigelsesleverandørernes opgaver i forbindelse med at hjælpe ledige københavnere i enten uddannelse eller arbejde. De daglige opgaver er lokaliseret hos 60 beskæftigelsesleverandører, der har til huse i København. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at anskaffe en løsning, der kan understøtte beskæftigelsesleverandørernes opgave med at få ledige københavnere i job eller uddannelse. Som led i dette arbejde er det vigtigt at løsningen understøtter samarbejdet mellem beskæftigelsesleverandørerne og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/116631608.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32412110
48210000
50312300
50312310
64221000
72000000
72315100
72315200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning, (BIF), ønsker med dette projekt at anskaffe og implementere en løsning til understøttelse af ordrestyring, afrapportering og fakturering for beskæftigelsesleverandørerne til beskæftigelsesindsatsen.

Den kommende løsning skal dels understøtte brugervenlighed, dels mere smidige og automatiserede administrative forretningsgange. Begge fokuspunkter skal være med til at understøtte forbedret sagsbehandling, en forbedring af brugeroplevelsen i forhold til det nuværende system og forbedre samarbejdet mellem Københavns Kommunes Jobcentre og beskæftigelsesleverandørerne.

Den nye løsning skal sikre at der gennem automatisering og smidige arbejdsgange skabes øget kvalitet i beskæftigelsesleverandørenes arbejde, og afrapportering til Københavns Kommune. Ydermere skal løsningen gøre Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen lovmedholdelig i forhold til GDPR og Københavns Kommunes regler for brugerstyring og fakturering.

Løsningen skal bidrage til såvel forbedret kommunikation mellem forvaltningen og beskæftigelsesleverandørerne løsningen skal herudover også understøtte de administrative arbejdsprocesser, der er forbundet med samarbejdet mellem forvaltningen og beskæftigelsesleverandørerne. Løsningen skal blandt andet fungere som et ordrestyringssystem, der skal hjælpe de beskæftigelsesleverandører med at håndtere alle de ordrer de modtager fra forvaltningen. Herudover skal systemet bidrage til de eksterne leverandørers løsning af deres opgaver i forbindelse med at hjælpe ledige københavnere i enten uddannelse eller arbejde.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen internt skal den nye løsning give en forbedret styring af borgerens beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb, ved at afrapportering af borgerens udbytte og progression i forløbet, får øget kvalitet. Gennem en mere smidig og sikker kommunikation mellem sagsbehandlerne i jobcenteret og da tilpasninger til borgerens situation kan ske hurtigere end tidligere.

Løsningen forventes desuden at understøtte BIF ledelsesinformationssystems arbejde ved levering af data til økonomisk opfølgning på disponeringer i beskæftigelsesindsatsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Driftskontrakten kan forlænges 2 x 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de beskrevne referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4). I forbindelse med vurderingen af ansøgerens egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på, at ansøger i sine referencer beskriver konkret erfaring med flest mulige af de nedenstående forhold 1-9 og helst inden for samme reference:

1) Domænekendskab til de kommunale arbejdsopgaver og -processer inden for det beskæftigelsesfaglige område i Danmark;

2) Domænekendskab til de kommunale arbejdsopgaver og -processer for udfører inden for det beskæftigelsesfaglige område i Danmark;

3) Anvendte metoder til opnåelse af høj grad af brugervenlighed i it-systemer og metoder til inddragelse af brugerne;

4) Erfaring med anvendelse af den fælles kommunale rammearkitektur i et it-system;

5) Erfaring med anvendelse af forskellige internationalt anerkendte agile udviklingsmetoder til udvikling og videreudvikling af it-systemer;

6) Erfaring med implementering af åbne og standardiserede snitflader i et it-system;

7) Erfaring med teknisk udrulning, inklusiv test og testplanlægning af komplekse løsninger med mere end 1 000 brugere;

8) Erfaring med applikationsdrift af it-systemer med mere end 1 000 brugere;

9) Erfaring med drift af servere og infrastruktur.

Ordregiver vil tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 3 mest relevante referencer og se på disses opfyldelse af punkterne 1-9 og sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af, at 2 eller flere ansøgere må anses som lige egnede, også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 5 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der vil være optioner på skalering af løsningen i op- eller nedadgående retning samt optioner på tilkøb af konsulentydelser og andre timebaserede ydelser i projektet og under driften.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgerne skal i ESPD afsnit IV.B under »samlet årsomsætning«, »finansielle nøgletal« og »øvrige økonomiske og finansielle krav«, oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD'en afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring under »erhvervsansvarsforsikring«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge en udfyldt ESPD afsnit IV.C. ESPD'en skal udfyldes som beskrevet nedenfor:

Ansøgerne skal i ESPD afsnit IV.C, oplyse følgende:

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøger skal udfylde ESPD med angivelse af:

— beskrivelse af leverancen (Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9 vedrørende de forhold, som vil blive tillagt positiv vægt ved udvælgelsen, og som ansøger derfor bør indarbejde i sin beskrivelse),

— kontraktværdi,

— dato for start og (forventet) afslutning for udførelse af leverancen (Referencerne skal vedrøre opgaver, der er igangværende eller afsluttet inden for de seneste 4 år),

— modtager/kunde,

— kontaktpunkt som ordregiver kan henvende sig til for verifikation af referencen.

Ordregiver ønsker ikke at vurdere på mere end 5 referencer, hvorfor referencer ud over dette antal ikke vil indgå i vurderingen af egnethed og udvælgelsen af de bedst egnede, som nærmere beskrevet under pkt. II.2.9.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der ønskes minimum 2 relevante referencer, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4), inden for de seneste 4 år. Med relevant menes her, at de skal dække mindst 4 af de i pkt ii.2.9 anførte 9 forhold, som ordregiver har anført, at man vil vurdere positivt på ved udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3).

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell.

Ansøgere besvarer ESPD'et direkte i Mercell som foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3).

Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B. IV.C, V og VI.

Bemærk at ansøger skal udfylde flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere udfylde et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige udfylde en særskilt ESPD elektronisk direkte i Mercell med udfyldt del II, afsnit A samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbud inklusive bilag og underbilag skal forfattes på dansk. Derudover kan teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, være på engelsk.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2019