Tjenesteydelser - 550874-2020

17/11/2020    S224

Danmark-København: Revisionsvirksomhed

2020/S 224-550874

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Carina Christensen
E-mail: carch@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142899671.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142899671.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142899671.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Revisionsydelser for KAB - 2020

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79212000 Revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af revisionsydelser for KAB.

Tryk her https://permalink.mercell.com/142899671.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 824 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212100 Finansiel revisionsvirksomhed
79212300 Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

KAB har igennem en længere årrække anvendt samme revisionsfirma med forskellige ledende revisorer på opgaven. Seneste skift var primo 2018.

På baggrund af revisorforordningen fra 2016 (som KAB dog ikke er omfattet af) ønsker KAB at konkurrenceudsætte de revisionsydelser som KAB modtager.

Den udbudte ydelse omfatter i hovedpunkter:

— Lovpligtig finansiel revision, herunder forvaltningsrevision og it-revision

— Indberetning til Landsbyggefonden

— ISAE 3402-serviceleverandørerklæring

— Revision af mindre projektregnskaber med ekstern støtte

— Ad hoc rådgivning.

Nærmere beskrivelse af revisionsydelsen findes i kontraktbilag B - ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 824 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før kontraktudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt forlængelse udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, så vil ordregiver, vælge de ansøgere, som i forhold til den udbudte opgave, samlet set har de bedste kvalifikationer mht.:

1) Referencer

2) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer

3) Medarbejdernes erfaring.

Ad1) Referencer:

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, jo mere opgaverne i de anførte referencer minder om opgaverne i den udbudte kontrakt dvs. revisionsydelser for almene boligadministratorer.

KAB forbeholder sig ret til uden ansøgers samtykke at kontakte de anførte referencer for verificering af oplysningerne.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 5 beskrivelse af referencer til sin besvarelse.

Besvarelsen må maks. fylde 800 ord. Indgår der mere end 800 ord i besvarelsen, så er det kun de første 800 ord, der indgår i evalueringen (grafiske illustrationer med tilhørende undertekst tæller ikke med).

Der må ikke vedlægges, henvises eller linkes til andre bilag. I givet fald vil disse ikke indgå i evalueringen af ansøgningen.

Ad2) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

Ansøger skal i bilag 6: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer beskrive de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der påtænkes opgaver i forbindelse med kontraktens udførelse.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, jo højere revisionsfaglig uddannelse medarbejderne har.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 6: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer til sin besvarelse.

Besvarelsen må maks. fylde 800 ord. Indgår der mere end 800 ord i besvarelsen, så er det kun de første 800 ord, der indgår i evalueringen (grafiske illustrationer med tilhørende undertekst tæller ikke med).

Der må ikke vedlægges, henvises eller linkes til andre bilag. I givet fald vil disse ikke indgå i evalueringen af ansøgningen.

Ad3) Medarbejdernes erfaring:

Ansøger skal i bilag 7: Medarbejdernes erfaring beskrive hvilke rolle og opgaver de medarbejdere, der påtænkes opgaver i forbindelse med udførelsen af kontrakten, har haft i forbindelse med udførelse af tilsvarende opgaver.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, jo tættere medarbejdernes konkrete erfaringer er på udførelse af revisionsydelser for almene boligadministratorer.

Ansøger skal benytte vedlagte bilag 7: Medarbejdernes erfaring til sin besvarelse.

Besvarelsen må maks. fylde 800 ord. Indgår der mere end 800 ord i besvarelsen, så er det kun de første 800 ord, der indgår i evalueringen (grafiske illustrationer med tilhørende undertekst tæller ikke med).

Der må ikke vedlægges, henvises eller linkes til andre bilag. I givet fald vil disse ikke indgå i evalueringen af ansøgningen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orienterer grundigt sig i det samlede udbudsmateriale inden anmodning om prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere der er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 135, § 136 og §137 vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet. Ansøgere omfattet af udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, nr. 7 vil dog ikke blive udelukket såfremt ansøgeren ligeledes er omfattet af udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 3.

Ansøgere vil ikke blive udelukket såfremt udbudslovens § 138 er gældende.

Dokumentation for ovenstående kan for danske ansøgere/tilbudsgivere bestå i en serviceattest. Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger ikke fra Danmark og udsteder ansøgers/tilbudsgiver hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke de omfattede udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation (f.eks. serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætningen i de 3 seneste regnskabsår indenfor det udbudte område.

Egenkapital i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning:

Mindstekrav: 1,5 mio. DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Egenkapital:

Mindstekrav: Positiv egenkapital hvert år i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer.

Gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3 referencer

Erhvervsansvarsforsikring:

Mindstekrav: Dækningssum på minimum 10 mio. DKK årligt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandør skal i forbindelse med udførelse af ydelser under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i henhold til udbudslovens afsnit II (LOV nr. 1564/12/2015).

Udbudsforretning gennemføres elektronisk gennem Mercell Sourcing Service. Interesserede firmaer skal selv downloade det samlede udbudsmateriale. Det er omkostningsfrit for firmaerne at downloade og uploade materiale vedr. nærværende udbud på Mercell Sourcing Service.

Ansøger bør indledningsvist læse det samlede udbudsmateriale grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelse af sin ansøgning og evt. tilbud.

Ansøger skal vedlægge sin ansøgning et udfyldt ESPD. ESPD'en skal indeholde de oplysninger, der kræves jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 til 3.3.

Oplysningerne danner grundlag for ordregivers vurdering af, om ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, og om ansøger er egnet til at udføre den udbudte opgave.

Hver ansøger kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Afgives ansøgning af et konsortium, skal de krævede oplysninger i udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 til 3.3 afgives for hver deltager i konsortiet. Ansøgning afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (udbudsbetingelsernes bilag 8 - konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver. Desuden skal de enkelte deltagere i konsortiets ydelser/roller angives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 - 3.3) være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis ansøger - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal de krævede oplysninger under udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 - 3.3 afgives for samtlige enheder.

Ansøgningen skal vedlægges en udfyldt og underskrevet støtteerklæring (udbudsbetingelsernes bilag 9 - støtteerklæring).

Desuden skal de enkelte deltageres ydelser/roller i tilbudsgiverteamet angives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 - 3.3) være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes.

Baserer ansøger sig på en anden enheds tekniske og/eller faglige formåen for at kunne udføre kontrakten, så skal denne anden enhed udføre tjenesteydelsen, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Såfremt ansøger på tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation ved, at ansøger vil benytte underleverandør til opfyldelse af kontrakten, skal ansøger oplyse navn og CVR nr. på underleverandør. Herudover skal det oplyses, hvilken del af kontrakten der gives i underleverance og hvor stor en andel (i procent) underleverancen forventeligt vil udgøre af den samlede tilbudssum.

Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at acceptere en underleverandør (og dermed forkaste ansøgningen, hvis underleverandøren fastholdes), såfremt der er saglige grunde hertil. Det kan f.eks. være at KAB eller en administreret boligafdeling eller -organisation, kan dokumentere at underleverandøren har misligholdt en aftale. Oplysninger om underleverandører afgives i ESPDet under andel i underleverance.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2020