Tjenesteydelser - 553014-2018

15/12/2018    S242    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 242-553014

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Sune Schöttler
Telefon: +45 70224454
E-mail: sune_schottler@prokura.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224680&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224680&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Ingeniørrådgivning

Sagsnr.: 188482
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland ønsker at indgå 3 rammeaftaler med 5 leverandører per rammeaftale. Denne udbudsbekendtgørelse vedrører alene den ene af de 3 rammeaftaler, og omhandler ingeniørrådgivning. De øvrige rammeaftaler, der vil blive udbudt sideløbende vedrører arkitektrådgivning henholdsvis totalrådgivning.

Generelt forventes rammeaftalerne anvendt ved opgaver af et samlet anlægsbudget på op til 10 000 000 DKK, men kan tillige ved særlige forhold anvendes for opgaver med et større anlægsbudget.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Ydelserne skal udføres på tjenesteyders hjemmeadresser og på de adresser blandt regionens bygningsmasse, hvor opgaverne udføres.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De 3 sæt af rammeaftaler afløser regionens nuværende rammeaftaler og træder derfor i kraft tidligst den 6.3.2019 ved udløb af førnævnte eksisterende rammeaftaler. De nye rammeaftaler vil have en løbetid på 4 år fra ikrafttrædelse.

Rammeaftalerne udbudt med nærværende udbudsbekendtgørelse kan blive anvendt ved rekvirering af ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle regionens bygninger. Endvidere forventes rammeaftalerne anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier.

Ingeniørrådgivningsydelserne kan omfatte ydelserne beskrevet i Fri og Danske Ark's ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Landskab, 2018".

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af tilbudsgivere vil ske på grundlag af oplysningerne afgivet af Ansøger i Udbudsbilag 1 (ESPD) Del IV, pkt. C, vedrørende teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3.

I udvælgelsen lægges der vægt på nedenstående kriterier angivet i prioriteret rækkefølge:

Relevans:

Ved vurderingen af referencernes relevans lægges der vægt på, at der er tale om opgaver vedrørende ingeniørrådgivning udført på sygehuse i drift eller ved virksomheder eller institutioner, der har en høj grad af sammenlignelighed med sygehuse i drift.

Antal:

Ved vurderingen af antal af referencer lægges der vægt på at Ansøger har flest mulige referencer, dog under iagttagelse af de 10 maksimalt tilladte referencer, jf. pkt. 6.2.2 ovenfor.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalerne vil blive udformet så Region Sjælland har ret, men ikke pligt, til at benytte rammeaftalerne

Der vil være krav til sociale klausuler i udbudsmaterialet.

Der vil være krav til IKT i udbudsmaterialet.

Såfremt selvrisikoen på ansøgers forsikring overstiger 300 000 DKK vil det være et krav, at der stilles en garanti for forskellen mellem aktuel selvrisiko og 300 000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning de sidste 3 år, soliditetsgrad sidste år, angivet i Udbudsbilag 1 (ESPD).

Soliditetsgraden skal af hensyn til ligebehandling af alle Tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Soliditetsgraden skal således beregnes og oplyses efter følgende formel:

(Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

Mindstekravets opfyldelse dokumenteres med revisorerklæring når Ordregiver efterspørger dette, jf. pkt. 6.3 i Udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Omsætning over 5 000 000 DKK per år de sidste 3 regnskabsår,

- Soliditetsgrad på eller over 10% sidste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver må angive maksimalt 10 referencer á maksimalt 500 ord i Udbudsbilag 1 (ESPD). Hvis der angives flere referencer vil disse ikke tages i betragtning i evalueringen, ligesom Ordregiver ikke vil tage den del af en reference, der overstiger 500 ord i betragtning i sin evaluering.

Ved sammenslutning af virksomheder (eksempelvis et konsortium) anvendes sammenslutningens betydeligste referencer. Den i konsortiet befuldmægtigede virksomhed udfylder derfor dette punkt på vegne af hele konsortiet. Det skal angives, hvilken eller hvilke deltagere i konsortiet den enkelte reference vedrører.

Referencerne udgør selve dokumentationen for, at ansøger er teknisk og fagligt egnet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 referencer på udførelsen af Ingeniørrådgivning inden for de sidste 3 år på sygehuse i drift eller tilsvarende virksomheder med laboratorier eller naturvidenskabelige undervisningslokaler.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/01/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 06/09/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2022-10-01

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Ved sammenslutninger af virksomheder skal ESPD udfyldes for hver enkelt virksomhed. I forhold til mindstekrav til niveau under punkterne III.1.2) og III.1.3) skal virksomhedernes kapacitet tilsammen leve op til de anførte mindstekrav og dokumenteres samlet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2018