Bygge og anlæg - 553880-2018

18/12/2018    S243    - - Bygge og anlæg - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 243-553880

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Regnbuepladsen 7, 1. sal
København V
1550
Danmark
Kontaktperson: Lasse Søager
Telefon: +45 24471318
E-mail: jk6p@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny skole i Kødbyen — Totalentreprise vedr. opførelse af ny 3 sporet skole inkl. idrætshal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune skal opføre en ny 3-sporet skole på en grund i Kødbyen (hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade).

Denne forhåndsmeddelelse omfatter Entreprisen NSK2_Skole, som vedrører selve skolebyggeriet.

Det samlede projektet omfatter i alt 3 entrepriser, der hver udbydes i totalentreprise i foråret 2019:

- NSK1_Byggemodning: Entreprisen omfatter miljøsanering og nedrivning af de eksisterende bygninger på grunden; ledningsomlægninger i og ved byggefeltet; etablering af spuns; jordhåndtering af forurenet jord; klargøring af byggefelt til NSK2,

- NSK2_Skole: Entreprisen omfatter projektering og udførelse af ny 3-sporet skole med idrætshal og madskole samt udearealer, heraf en væsentlig del på tag,

- NSK3_Ammoniakanlæg: Entreprisen omfatter en ombygning af ammoniakkøleanlægget i Kødbyen. Anlægget er beliggende ved siden af byggefeltet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214210
71221000
71311000
45212222
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen (NSK2_Skole) omfatter projektering og udførelse af en 3-sporet skole med idrætshal og madskole samt udearealer. Byggefeltet er markant placeret i tæt bymæssig bebyggelse opad fredede bygninger (Den Hvide Kødby), etageboliger og baneterræn.

Lokalplanen angiver overordnede rammer for byggeri på det kompakte byggefelt, og som en del af tilbuddet vil der skulle afleveres forslag til en bygning, der løser de funktionelle krav inden for disse rammer. Placeringen og de overordnede rammer har potentiale til et projekt, der kan blive et lokalt, markant vartegn, synligt for mange.

Det kompakte byggefelt og begrænsede tilkørselsmuligheder indebærer udfordringer for realiseringen af projektet. Tilbuddet vil skulle forholde sig til hvordan byggeplads og -takt tilrettelægges, sådan at projektet kan realiseres inden for de trafikale rammer og inden for Bygge- og Anlægsforskriften for Byggeri i Københavns Kommune og andre relevante forskrifter.

Det er vigtigt, at projekteringen af det tilbudte forslag sker i tæt samarbejde med bygherren og andre interessenter. Krav til dette vil være en del af udbuddet og som en del af tilbuddet skal afleveres en plan for dette samarbejde.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling jf. § § 61-66 med op til 2 forhandlingsrunder.

Kontrakten forventes tildelt december 2019.

ABT-aflevering forventes til maj 2023.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/03/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der forventes prækvalificeret 3 ansøgere.

Såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere, udvælges ansøgere ud fra erfaringer med projekter, der er mest relevante for og sammenlignelige med det udbudte projekt. Ved vurdering af erfaring med sammenlignelige projekter forventes der lagt vægt på blandt andet folkeskolebyggeri og læringsmiljøer; byggeri og uderum med pædagogisk fokus; udearealer på tage; kompliceret byggepladslogistik. Gennemførte byggerier af samme størrelse og kompleksitet, samt udført i totalentreprise, vil vægtes højere end andre referencer.

Der forventes stillet følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

- En soliditetsgrad på mindst 15% i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår,

- En årsomsætning på mindst 300 000 000 DKK i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

Tildelingskriteriet vil være "bedste forhold mellem pris og kvalitet" med følgende underkriterier angivet med forventet vægtning: Pris (40%), Kvalitet (40%), Proces og samarbejde (20%).

Ordregiver forventer at honorere tilbudsgivere, der afgiver konditionsmæssigt tilbud og deltager i eventuelle forhandlinger, men ikke tildeles opgaven, 500 000 DKK i vederlag.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2018