Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 556530-2020

20/11/2020    S227

Danmark-København: Apparater til fysisk eller kemisk analyse

2020/S 227-556530

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Bækby Graversen
E-mail: hebb@ssi.dk
Telefon: +45 32688917
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286677&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286677&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af kontrakt om indkøb af metode til kulturuafhængig metagenom-analyse til Statens Serum Institut

Sagsnr.: 20/12771
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38430000 Apparater til fysisk eller kemisk analyse
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Koncernindkøb i Sundheds- & Ældreministeriet udbyder på vegne af Statens Serum Instituts (SSI) for Afdelingen Bakterier, Parasitter og Svampe Artillerivej 5, 2300 København S aftale om indkøb af metode til kulturuafhængig meta-genom-analyse, som tillader diagnostik og typning af bakterier direkte fra kliniske prøver såsom fæces, urin, podning (hud/hals/næse/vaginal) spyt, serum og blod. Metoden skal kunne udføre metagenom-analyse på gDNA oprenset fra kliniske prøver med NucliSENS easyMAG (Biomeriux) eller MagNa Pure System (Roche). Levering skal kunne ske en måned efter kontraktunderskrivelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33124000 Udstyr og artikler til diagnostik og radiodiagnostik
38434500 Biokemiske analysatorer
38434520 Blodanalyseapparater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Koncernindkøb i Sundheds- & Ældreministeriet udbyder på vegne af Statens Serum Instituts (SSI) for Afdelingen Bakterier, Parasitter og Svampe Artillerivej 5, 2300 København S aftale om indkøb af metode til kulturuafhængig meta-genom-analyse, som tillader diagnostik og typning af bakterier direkte fra kliniske prøver såsom fæces, urin, podning (hud/hals/næse/vaginal) spyt, serum og blod. Metoden skal kunne udføre metagenom-analyse på gDNA oprenset fra kliniske prøver med NucliSENS easyMAG (Biomeriux) eller MagNa Pure System (Roche). Levering skal kunne ske en måned efter kontrkatunderskrivelse.

Anskaffelsen omfatter endvidere:

- Hvis nødvændigt opstilling, installation og tilslutning af udstyr, jf. også del 2: Requirements og del 3 Udkast til kontrakt.

- Basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af metoden, samt basal instruktion i nødvendigt omfang for ordregivers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret.

- Avanceret applikationstræning af ordregivers brugere. Antal deltagere fremgår af bilag 5: Pris (Svarskema).

1.1.1 Optioner:

Udbuddet omfatter for leverancen desuden følgende optioner:

- Optioner som fremgår af del 2: Requirements, del 2.1: Terms – Service Options og bilag 5: Priser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ekstra års service/PM. Et år ad gangen, år 3-6.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1.5.1 Optioner:

Nærværende kontrakt omfatter endvidere:

- Ekstra års service/PM. Et år ad gangen, år 3-6

- Option på køb af en ekstra metode til kulturuafhængig metagenom-analyse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning på 5 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på 15 % hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

— Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en erhvervsansvarsforsikring, der har en minimumsdækning på 10 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud et udfyldt ESPD afsnit C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

- Tilbudsgiver skal i ESPD'ets afsnit IV. C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Tilbudsgivers mest betydeligste leverance af lignende leverancer indenfor de seneste 5 år.

- Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med angivelse af følgende oplysninger for referencen: Firmanavn/ afdeling, kontaktperson (inkl. titel, Tlf, E-mail), opgavens omfang (Beskrivelse af det leveret), leverings år.

- Tilbudsgiver kan anvende det vedlagte "Bilag 2 Referencer -" til sin besvarelse, som alternativ til udfyldelse af feltet i ESPD’et.

Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et anerkendt kvalitetssikringssystem, (f.eks. ISO el. lign.).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive maks 5 referencer heraf mindst 1 af de afgivne referencer skal kunne dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang:

— Metode til kulturuafhængig metagenom-analyse, som tillader diagnostik og typning af bakterier direkte fra kliniske prøver såsom fæces, urin, pod-ning (hud/hals/næse/vaginal) spyt, serum og blod.

Erfaring skal være opnået inden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ordregiver skal have mulighed for at kontakte referencerne.

Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et anerkendt kvalitetssikringssystem, (f.eks. ISO el. lign.). Dokumentation skal understøtte, at kvalitetssikringssystemet har været gældende i min. 2 ud af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det anførte kvalitetssikringssystemet skal kunne dokumenteres aktivt i hele aftaleperioden.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal inden kontraktindgåelse kunne dokumentere en gyldig erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 mio. DKK.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 18/06/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/12/2020
Tidspunkt: 11:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Oplysninger om tilbud vil fremgå af tildelingsbesked.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før afgivelse af tilbud.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Tilbudsgiver inklusive forventede underleverandører, skal som en del af sit tilbud aflevere et udfyldt ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejder under kontrakten, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbudsgiveres tilbud, skal tilbudsgiveren sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbud.

Nærmere detaljer og betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020