Tjenesteydelser - 556916-2018

18/12/2018    S243

Danmark-Taastrup: Indsamling og bearbejdning af data

2018/S 243-556916

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Celta
E-mail: mice@dsb.dk
Telefon: +45 24683013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216699&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216699&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mobilitetsdata

Sagsnr.: 17072018MICE
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med dette udbud ønsker DSB at anskaffe data, der kan give DSB bedre forståelse af rejsevaner på DSB strækninger samt bedre forståelse af hvordan DSB’s kunder kommer til og fra stationen. DSB ønsker således at anskaffe data, der kan understøtte forretningen med henblik på at optimere og effektivisere DSB’s forretningsområder, specielt i forhold til planlægning og kundens oplevelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64220000 Telekommunikationstjenester, undtagen telefon- og datatransmissionstjenester
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72310000 Databehandling
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I) Baggrund:

Med dette udbud ønsker DSB at anskaffe data, der kan give DSB bedre forståelse af rejsevaner på DSB strækninger samt bedre forståelse af hvordan DSB’s kunder kommer til og fra stationen. DSB ønsker således at anskaffe data, der kan understøtte forretningen med henblik på at optimere og effektivisere DSB’s forretningsområder, specielt i forhold til planlægning og kundens oplevelse.

II) Hovedydelser:

A. Fast leverance:

DSB ønsker 2 hovedleverancer, som tilsammen består af 14 delleverancer. De 14 delleverancer repræsentere forskellige data på henholdsvis forskellige strækninger på tværs af Danmark og på tværs af transport former. Leverandøren skal selv have rådata på de forskellige mobilitetsflow. Delleverancerne kan enten leveres samlet eller successivt.

B. Udvikling af løsning:

Leverandøren kan enten udvikle en løsning eller leverer en færdig løsning som tilpasses til DSB. Løsning skal kunne tilgås via et API, hvor data kan sendes til og fra DSB.

C. Drift og vedligehold

Leverandøren skal efter i driftsættelse star for drift af løsningen. DSB forventer at leverandøren stiller support og kompetencedygtige ressourcer til rådighed.

D. Efter idriftsættelse af de enkelte Delleverancer forventer DSB, at der skal bruges timer til udvikling og implementering af nye ”features” eller separate datatræk. Disse ”features” vil ligge i naturlig forlængelse af det oprindelige scope.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse af 2 x 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder kravene I Udbudsbekendtgørelsens afsnit III. 1.2), vil DSB udvælge de 3 ansøgere, som har dokumenteret de mest relevante reference I forhold til hovedydelserne beskrevet i udbudsbekendtgørelsens afsnit II. 2.4:

1) Referencernes løsning i forhold til den geografiske spredning (Referencer med stor geografisk spredning vil blive vægtet højere end reference med lille geografisk spredning);

2) Referencernes leverance af data (Referencer med en større mængde data vægtes mere positivt end en reference med en lille mængde data);

3) Referencernes evne til at vise en samarbejdsform hvor kunden inddrages i processerne I jo højere grad referencerne er sammenlignelige med de i udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevant vil referencerne blive vurderet. Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer.

Alle 3 ovennævnte kriterier vægter lige I udvælgelsen.

Ansøgerne henvises til III.1.3 (teknisk og professionel formåen) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer. Ansøger skal være opmærksom på kravene til fremsendelse af referencerne i det udvælgelsen vil være baseret på denne information. DSB vil ikke afvise en ansøger hvis en eller flere informationer mangler, men det tæller i den samlede vurdering. DSB ønsker op til 3 referencer. Hvis en ansøgere inkluderer mere end 3 referencer, så vil DSB kun tage de 3 første referencer med i den samlede vurdering. En ansøger kan godt fremsende mindre end 3 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordre DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal derfor udfylde ESPD´ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal, som angivet nedenfor.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Soliditet. Ansøgers soliditet skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år på 20% og udregnes som følger: [Egenkapital / Samlede aktiver * 100];

2) Årets resultat. Årets Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) skal minimum have en gennemsnitlig værdi over de 3 seneste finansielle år, der er større end 0.

Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (fx et consortium), eller hvis ansøger baserer sin øknomiske og finansielle formåen på en eller flere andre støttende enheder, skal hver deltager/enhed angive egen formåen i ESPD´et, og DSB vil kalkulere ansøgers samlede formåen på baggrund af enhedernes/deltagernes kombinerede årsomsætning og finansielle nøgletal.

Baserer ansøger sin økonomiske og/eller finansielle formåen på andre enheder, er det tilstrækkeligt, at deltagerne samlet set opfylder mindstekravene. Mindstekravene vil dog også være opfyldt, såfremt alene en af de deltagende virksomheder isoleret set opfylder mindstekravene.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten.

Referencerne skal indholde følgende oplysninger:

1) Virksomhedsnavn eller navn på offentlig enhed;

2) Beskrivelse af Branche samt kundestørrelse;

3) Beskrivelse af geografisk spredning, herunder: Dækker data en by, kommune eller landsdel?

4) Beskrivelse af den udførte ydelse herunder beskrivelse af hvor meget data er er blevet berigelet;

5) Beskrivelse af referencernes kontrakt og slut dato.

Ansøger må maksimalt indleverer 3 referencer.

Ansøger skal udfylde ESPD´ets afsnit del IV C, som angivet ovenfor.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde I UBL § § 135 og 136.

Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrunde angivet I UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD´ets del III, A, B og C.

Bemærk at udelukkelsesgrundene gælder for alle deltagerne i et konsortium og også for alle støttende enheder, som ansøger baserer sin formåen på.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Tilbudsgiver skal have en ansvars forsikring jf. udkast til kontrakt I udbudsmaterialet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

DSB betaler løbende for udvikling af løsningen efter godkendte leverancepunkter. Under driftsperioden betaler DSB jævnfør en abonnementsmodel. Betalingsvilkår er Netto 60 dage jf. udkast til kontrakt I udbudsmaterialet

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidarisk. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæringer, som er uploadet i EU-Supply.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde følgende:

DSB´s Code of Conduct: Leverandøren skal blandt andet sikre, at ansatte, som medvirker til at udføre arbejde i Danmark i henhold til leverandørens aftale med DSB i overensstemmelse med ILO convention nr. 94 (1955), er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, som gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Code of Conduct fremgår af udkast til kontrakt I udbudsmaterialet

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/01/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via EU-Supply. Spørgsmålene i anomymiseret form samt DSB´s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere I EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen.

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk EPSD (European Single Procurement Document) I EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD, som eksporteres og returneres til DSB som en xml-fil via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3) ESPD´et er elektronisk og er uploadet som xml-fil i EU-Supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via (link) ved hjælp af funktionen "importer";

4) DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen. Efter underretningen indhentes dokumentation fra de prækvalificerede ansøgere. Det forventede tidspunkt herfor fremgår af punkt 6.3 i udbudsbetingelserne;

5) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

6) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder. 4) eESPD’et er uploadet som xml-fil i EU-supply. Filen kan kun åbnes og udfyldes af ansøger via the eESPD website ved hjælp af funktionen ”Importer”. DSB henviser ansøger til at følge retningslinjerne fra KFST på https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf når eESPD skal udfyldes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2018