Usluge - 557131-2021

29/10/2021    S211

Hrvatska-Karlovac: Pravne usluge

2021/S 211-557131

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 65617396824
Poštanska adresa: Gažanski trg 8
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Kink
E-pošta: ivica.kink@vik-ka.hr
Telefon: +385 47649106
Telefaks: +385 47649101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-ka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 25654647153
Poštanska adresa: Banjavčićeva 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: gradonacelnik@karlovac.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.karlovac.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Vladka Mačeka 44
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info.dpkarlovac@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Članak 190. ZJN 2016.

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0039390
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pravna podrška u provedbi projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa - grupe 2 i 3

Referentni broj: EMV-39/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79100000 Pravne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge pravne podrške u provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ – grupe 2 i 3.Detaljan opis usluga je dan u Projektnom zadatku (knjiga 2 DON).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79100000 Pravne usluge
79111000 Usluge pravnog savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga su prostorije odabranog gospodarskog subjekta, administrativno područje grada Karlovac i Duga Resa, sve u Karlovačkoj županiji, Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge pravne podrške u provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa“ – grupe 2 i 3.Detaljan opis usluga je dan u Projektnom zadatku (knjiga 2 DON).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Pravni stručnjak 1 / Ponder: 25%
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Pravni stručnjak 2 / Ponder: 25%
Cijena - Ponder: 50%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 35
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski strukturni i investicijski fondovi; Operativni program konkurentnost i kohezija; projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa, KK.06.2.54.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno točki 3. (knjiga 1 DoN). Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)sukladno točki 4. (knjiga 1 DoN).

III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 7.16. (knjiga 1 DoN)

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Nacrt (prijedlog) Ugovora se nalazi u knjizi 3 DoN.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/12/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/12/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/10/2021