Roba - 557364-2018

19/12/2018    S244

Luksemburg-Luxembourg: Nabava konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima za Sud Europske unije

2018/S 244-557364

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Service du courrier officiel
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Mme Eva Anglessy
E-pošta: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032650
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima za Sud Europske unije

Referentni broj: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39153000 Namještaj za dvorane za sastanke
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava i postavljanje konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sud Europske unije u Luxembourgu (Plateau de Kirchberg)

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog ugovora nabava sljedeće robe:

— 2 konferencijska stola s multimedijalnim priključcima i zaslonima za integrirani prikaz za 30 osoba,

— 1 konferencijski stol s multimedijalnim priključcima i zaslonima za integrirani prikaz za 20 osoba,

— 1 konferencijski stol s multimedijalnim priključcima, zaslonima za integrirani prikaz i funkcijama prezentiranja i videokonferencija za 20 osoba.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u uputama za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj mora imati potrebne resurse i financijska sredstva kako bi jamčio kontinuiranu i zadovoljavajuću izvedbu tijekom trajanja ugovora.

U tom smislu mora postići najmanje sljedeću razinu:

— ponuditelj je ostvario ukupni godišnji promet u iznosu od 360 000 EUR ili više tijekom posljednje 3 financijske godine.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj treba posjedovati tehničku i stručnu sposobnost potrebnu za provedbu ovog ugovora.

Naročito mora posjedovati iskustvo u sljedećem području:

− nabava i postavljanje konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima.

U tom smislu mora postići najmanje sljedeću razinu:

− ponuditelj je izvršio najmanje 5 isporuka robe koja je slična robi predviđenoj ovim ugovorom, u iznosu od 60 000 EUR ili više tijekom posljednje 3 godine.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/02/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/02/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Sud Europske unije u Luxembourgu (Plateau de Kirchberg)

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 osoba po ponuditelju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/12/2018