Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 558436-2021

02/11/2021    S212

Hrvatska-Šibenik: Vozila za posebne namjene

2021/S 212-558436

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Nacionalni registracijski broj: 21715496907
Poštanska adresa: Velimira Škorpika 6
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Barnjak
E-pošta: ivan@emmi.hr
Telefon: +385 959080871
Telefaks: +385 959080871
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.rra-sibenik.hr/
Adresa profila kupca: http://www.rra-sibenik.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0039585
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalna ili lokalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Regionalni razvoj

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Vatrogasno interventno vozilo (mobilni zapovjedni centar)

Referentni broj: 2/2021 FIRESPILL
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34114000 Vozila za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

nabava komunikacijsko-stožernog vozila i komunikacijske opreme koja uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, integracije sustava do pune funkcionalnosti, puštanje u rad i edukaciju, te sve ostale aktivnosti tražene Tehničkim specifikacijama za potpuno operativne i funkcionalne isporučevine tražene Tehničkim specifikacijama

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 692 440.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34114000 Vozila za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Šibenik, HR

II.2.4)Opis nabave:

nabava komunikacijsko-stožernog vozila i komunikacijske opreme koja uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, integracije sustava do pune funkcionalnosti, puštanje u rad i edukaciju, te sve ostale aktivnosti tražene Tehničkim specifikacijama za potpuno operativne i funkcionalne isporučevine tražene Tehničkim specifikacijama

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 15% (max 15 bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 20% (max 20 bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odziva na servis / Ponder: 15% (max 15 bodova)
Cijena - Ponder: 50% (max 50 bodova)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 692 440.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak nabave dio je projekta „Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih hitnih službi i prevencija katastrofa povećanjem sigurnosne razine: FIRESPILL” koji se sufinancira iz programa INTE

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Mjesto:

u prostorijama Naručitelja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/10/2021