Tjenesteydelser - 559684-2020

20/11/2020    S227

Danmark-København: Udlejning af satellitkredsløb

2020/S 227-559684

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
CVR-nummer: 64952811
Postadresse: Vester Farimagsgade 23
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1606
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Sofia Anker Nielsen
E-mail: soni@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 31237453
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/281426

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forlængelse af kontrakt om satellitkapacitet

Sagsnr.: 4013396
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64214100 Udlejning af satellitkredsløb
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Forlængelse af kontrakt om satellitkapacitet.

II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Denne bekendtgørelse angår ændringen af en kontrakt, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI indgik med leverandøren med virkning fra den 1. august 2016 om leje af satellitkapacitet). Kontrakten blev indgået på baggrund af et offentligt udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2006/5 051-083978.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Forlængelse af kontrakt om satellitkapacitet

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
11/06/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Intelsat General Corporation
Postadresse: 7900 Tyson One Place, Suite 12
By: McLean
NUTS-kode: 00 Not specified
Postnummer: VA 22102-5972
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 2 130 000.00 USD

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
64214100 Udlejning af satellitkredsløb
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har foretaget en ændring af en eksisterende kontrakt om leje af satellitkommunikationskanal, således at kontrakten forlænges med yderligere 3 måneder.

Årsagen til ændringen var for det første, at FMI kun modtog ukonditionsmæssige tilbud ved det igangværende udbud for den kontrakt, som skulle erstatte den nuværende kontrakt, og det var derfor nødvendigt at foretage et genudbud. For det andet ville en ny kontrakt ikke kunne implementeres som følge af indrejserestriktioner i USA (Covid-19), der gør det umuligt at flytte det nødvendige materiel til en jordstation, som en eventuel ny leverandør måtte anvende.

Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kunne ske med hjemmel i udbudslovens § 183, da den påstænkte ændring ikke udgjorde en ændring af kontraktens overordnede karakter, da ændringen ikke oversteg 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, og idet ændringen var nødvendiggjort af udefrakommende og for FMI uforudsigelige forhold.

På den baggrund er det FMI's vurdering, at ændringen ikke udgjorde en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten, og at ændringen derfor kunne foretages inden for de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 3
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 126 230.00 USD
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Intelsat General Corporation
Postadresse: 7900 Tyson One Place, Suite 12
By: McLean
NUTS-kode: 00 Not specified
Postnummer: VA 22102-5972
Land: USA
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Der henvises til afsnit VII.1.4), idet det kan tilføjes, at kontrakten tidligere er blevet forlænget 1 gang med 3 måneder.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Der henvises til afsnit VII.1.4).

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 126 230.00 USD
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 2 382 460.00 USD