Tjenesteydelser - 560578-2019

26/11/2019    S228

Danmark-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 228-560578

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Majse Jarlov
E-mail: maj@lundgrens.dk
Telefon: +45 25245168
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tiltrædelse af vilkår om indkøb af rådgivningsydelser i forbindelse med indtræden i projektsamarbejde om overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiksbroen ved Aarhus Banegård

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune har besluttet at indtræde i et eksisterende samarbejde mellem DSB Ejendomsudvikling A/S, MT Højgaard A/S og PensionDanmark om arealudvikling og etablering af et parkeringsanlæg og overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiksbroen ved Aarhus Banegård.

Aarhus Kommunes indtræden i samarbejdet sker med henblik på arealudvikling af tilstødende kommunale byggeretter ved en fælles byggemodning inden for rammerne af dette fællesskab. Samarbejdet påtænkes etableret i form af et arealudviklingsselskab.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forud for samarbejdets etablering af et arealudviklingsselskab vil samarbejdet indkøbe diverse rådgivningsydelser, som udgør et nødvendigt led i den fælles byggemodning og projektets videreudvikling. Rådgivningsydelserne inkluderer bl.a. trafikanalyser og lydmålinger, geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt VVM.

Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet sker på det vilkår, at de indledende rådgivningsydelser skal udføres af de rådgivere, som samarbejdet har etableret et forpligtende samarbejde med i forbindelse med projektets tilblivelse og udvikling til den nuværende stadie. Vilkåret er således en konsekvens af måden hvorpå projektet er opstået, ligesom samarbejdets organisering omkring projektet er nødvendig af hensyn til beskyttelse af eksklusive projektrettigheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Samarbejdet er modtager af rådgivningsydelserne, som indholdsmæssigt afspejler, at ydelserne er relateret til det fælles projekt. Modtager af rådgivningsydelserne er således samarbejdet og ikke Aarhus Kommune, som alene indirekte og qua sin deltagelse i samarbejdet med MTH, DSB og PensionDanmark kan drage nytte af rådgivningsydelserne.

Aarhus Kommunes andel af omkostningerne til rådgivningsydelserne er opgjort til maksimalt 3,1 mio. kr. Aarhus Kommunes omkostningsandel afspejler ikke rådgivningsydelsernes værdi for kommunen isoleret set, da Aarhus Kommune som nævnt kun kan drage nytte af rådgiverydelsen som en del af samarbejdet. Andelen er opgjort ved brug af den fordelingsnøgle, der fastlægger den andel, som Aarhus Kommune tildeles, når arealudviklingsselskabet stiftes, nemlig ca. 10%. Udgiften har karakter af et udlæg, og refunderes kommunen efter stiftelse af et arealudviklingsselskab.

Hvis det fælles projekt ikke kan gennemføres inden for rammerne af dette samarbejde, vil Aarhus Kommune således være afskåret fra at foretage en tilsvarende arealudvikling af de kommunale byggeretter i eget regi, idet et sådant projekt vil være særdeles byrdefuldt økonomisk set og derfor reelt ikke-realiserbart alene af denne grund.

Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet sker på det vilkår, at de indledende rådgivningsydelser skal udføres af de rådgivere, som samarbejdet har etableret et forpligtende samarbejde med i forbindelse med projektets tilblivelse og videreudvikling til den nuværende stadie. Vilkåret er således en konsekvens af måden hvorpå projektet er opstået på, ligesom samarbejdets organisering omkring projektet er nødvendig af hensyn til beskyttelse af eksklusive projektrettigheder.

Opsummering:

1) Da vilkårets gennemførelse indebærer, at det er samarbejdet (dvs. det oprettede arealudviklingsselskab), der er part i de indgåede rådgivningsaftaler, da samarbejdet er modtager af realydelsen, og da kommunens udgift refunderes som led i projektets gennemførelse og derfor har karakter af udlæg, vurderes kommunen ikke have en direkte økonomisk interesse, hvorfor der ikke foreligger en gensidigt bebyrdende aftale, jf. udbudslovens § 24, nr. 24;

2) Da kommunens gennemførelse af byggemodning af de kommunale byggeretter af økonomiske grunde ikke kan realiseres i et udelukkende kommunalt regi, og da der tale om kommunens indtræden i et eksisterende projektsamarbejde, herunder dets organisering og de eksisterende projektrettigheder, er det ikke muligt for Aarhus Kommune at vælge andre rådgivere til udførelse af de indledende rådgivningsydelser. Rådgivningsydelserne vil således alene kunne leveres af de rådgivere, som samarbejdet har et forpligtende samarbejde med, jf. udbudslovens § 80, stk. 3.

På dette grundlag vurderes det, at Aarhus Kommunes tiltrædelse af vilkåret for deltagelse i samarbejdet i form af vilkåret om at afholde og udlægge kommunens omkostningsandel til gennemførelse af de indledende rådgivningsydelser ikke er udbudspligtig i medfør af udbudsloven, herunder udbudslovens § 24, nr. 24 og § 80, stk. 3.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Samarbejdet MT Højgaard A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S og PensionDanmark
By: Søborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde, hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten, uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet efter dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2019