Bygge og anlæg - 560847-2020

23/11/2020    S228

Danmark-Viborg: Opførelse af grundskoler

2020/S 228-560847

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 2918 9846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Frandsen
E-mail: JOF@viborg.dk
Telefon: +45 87878787
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.viborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.viborg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fxmlwiagkz
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Arkitema Architects
CVR-nummer: 15696230
Postadresse: Frederiksgade 32
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000 C
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Olesen
E-mail: pio@arkitema.dk
Telefon: +45 70117011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.arkitema.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fxmlwiagkz
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lysningen - Ny skole i Overlund

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214210 Opførelse af grundskoler
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejderne omfatter opførelse af en ny skole med tilhørende idrætshal, multisal og udearealer.

Ordregiver er Viborg Kommune.

Arkitema Architects er totalrådgivere.

Bygningens bruttoetageareal udgør ca. 13 000m2 fordelt på kælderetage, stueetage, 1. sal og 2. sal.

Arbejderne udbydes i 14 fagentrepriser på baggrund af et udbudsprojekt omfattende 14. delaftaler:

1) Råhusentreprisen

2) Tømrerentreprisen

3) Gulventreprisen

4) Tagentreprisen

5) Smedeentreprisen

6) Inventarentreprisen

7) VVS-entreprisen

8) Ventilationsentreprisen

9) CTS entreprisen

10) Sprinklerentreprisen

11) El-entreprisen

12) Malerentreprisen

13) Anlægs- og gartnerentreprisen

14) Sportsgulv entreprisen.

Byggeriet opføres som et søjle- bjælkehus med bærende søjler i limtræ og dækkonstruktion i betonhuldæk. Facader udføres som udfyldende træelementer, træbeklædte, og træ/alu vindues- og dørpartier. Tage udføres med tagpap, partielt med mos/sedum belægning, Udearealer anlægges til leg, ophold og sportsaktiviter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 4
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1) Råhus entreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

1. Råhusentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Byggeplads

- Jordarbejder

- Ledninger i jord

- Spildevands- og drænpumpestation

- Fedtudskiller

- Beton pladsstøbt

- Betonelementer, leverance

- Betonelementer, montage

- Murværk

- Bygningsstål

- Trækonstruktioner

- Støbte undergulve

- Beklædninger, påmurede.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil – for hver af delaftalerne 1-14 – udvælge 5 egnede ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis der – for hver af delaftalerne 1-14 – er flere end 5 egnede ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. ESPD’ets del III, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til hhv. økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens del III.1.2) og ESPD’ets del IV, punkt A og udbudsbekendtgørelsens del III.1.3) og ESPD’ets del IV, punkt B, vil ordregiver – for hver af delaftalerne 1-14 – udvælge de 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på baggrund af en vurdering af:

— hvilke ansøgere, der – for den delaftale, der ansøges om prækvalifikation til – har de mest sammenlignelige referencer.

Ved "sammenlignelige" referencer forstås referencer for opgaver, der med hensyn til økonomisk værdi, omfang, bruttokvadratmeter og kompleksitet minder mest muligt om den pågældende delaftale.

I bedømmelsen indgår ikke antallet af referencer men i højere grad den enkelte references sammenlignelighed i forhold til den pågældende delaftale.

Til brug for bedømmelsen af, hvilke ansøgere, der udvælges, skal ansøgerne indlevere maksimalt 5 referencer, der indeholder oplysninger om:

— Bygherrens navn og kontaktoplysninger med oplysninger om telefonnummer og mailadresse

— Kort beskrivelse af opgaven, inkl. oplysninger om opgavens omfang (bruttokvadratmeter)

— Kontraktperioden

— Kontraktens værdi

— Ansøgerens rolle.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal det fremgå, hvilken rolle den / de enkelte deltager(e) i konsortiet har varetaget. Hvis ansøgeren baserer sin tekniske og / eller faglige kapacitet på andre virksomheders tekniske og faglige kapacitet, og referencen vedrører disse, skal dette fremgå af referencen med tydelig angivelse af den rolle, som virksomheden / virksomhederne har varetaget.

Ansøgerne kan – efter eget valg – genbruge nogle af / alle de referencer, der er oplyst i ESPD’ets del IV, punkt B, som foreløbigt bevis for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet. Ansøgerne kan desuden indlevere referenceblade med de ovenfor anførte oplysninger.

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet og / eller tekniske og faglige kapacitet på en eller flere andre virksomheder, kan virksomhederne tilsammen leverer 5 referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2) Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

2) Tømrerentreprisen omfatter overordnet følgende arbejder:

Omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Træfacade elementer

- Facadebeklædning

- Udvendige vinduer og døre

- Rytterlys

- Solafskærmning

- Facadeudhæng og baldakiner

- Ståltrapez over idrætshal og multisal

- Lette skillevægge

- Indvendige døre og glaspartier

- Vægabsorbenter

- Lofter, indvendige og udvendige

- Tagnedløb og tagrender.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

3) Gulventreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

3) Gulventreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Linoleumsgulve

- Trægulve

- Vinylgulve.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

4) Tagentreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

4) Tagentreprisen indholder overordnet følgende arbejder:

Omfatter i hovetræk følgende arbejder:

- Røgoplukke i trapperum

- Røglemme i idrætshal og multisal

- Isolering og tagpapdækning på betonhuldæk

- Isolering og tagpapdækning på ståltrapez

- Mos/sedum på tage og baldakiner

- Faldsikringsanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

5) Smedeentreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

5) Smedeentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Udvendige flugtvejstrapper og værn

- Udvendige stiger for adgang til tage

- Udvendige værn ved tagterrasser

- Indvendige trappeværn

- Indvendige værn ved skoletorve.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialet

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

6) Inventarentreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

6) Inventarentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Rumfunktionelt inventar til faglokaler

- Rumfunktionelt inventar i madkundskab

- Rumfunktionelt inventar i SFO køkken

- Rumfunktionelt inventar værksteder

- Borde med vaske til udeværksteder

- Te-køkkener.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

7) VVS entreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

7) VVS entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af byggevand

- Afløbsinstallationer

- Afløb og sanitet

- Toiletbestykning

- Vandinstallationer

- Varmeinstallationer (radiatorer, gulvvarme, strålevarme)

- Split-køl for el-teknik

- Teknisk isolering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

8) Ventilationsentreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

8) Ventilationsentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Projektering

- Diverse ventilationsanlæg

- Diverse proces-/ og ventilations anlæg.

- Teknisk isolering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

9) CTS-entreprisen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

9) CTS entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Projektering og etablering af CTS-system.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

10) Sprinklerentreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

10) Sprinklerentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Projektering af sprinkleranlæg

- Sprinklercentral

- Sprinklersystem

- Sprinklertank

- Prøvning kontrol.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

11) El-entreprisen

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

11) El-entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Etablering af byggepladstavler, byggepladsnetværk og byggepladsbelysning

- Hoved forsyning

- Føringsveje

- Tavler

- Installationer

- Forsyning til brugsgenstande

- Lysinstallationer

- Belysningsarmaturer

- Tele-slyngeanlæg

- Nød- og panikbelysning

- IT-installationer og telefoninstallation

- Forberedelse for AV-udstyr

- ABV

- Solcelleanlæg

- Hårde-/hvidevarer

- Elevatoranlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

12) Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

12) Malerentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Alle indvendige malerarbejder

- Bygningsrengøring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

13) Anlægs- og gartnerentreprisen

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

13) Anlægs- og gartnerentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Etablering af mandskabsvogn og materialecontainer til eget brug

- Udv. belægninger

- Sokkelaffugtere

- Beplantninger

- Græsser

- Inventar i terræn

- Legepladsudstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

14) Sportsgulv

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Gl. Randersvej 35, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

14) Sportsgulv entreprisen, omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Etablering af mandskabsvogn og materialecontainer til eget brug:

- Sportsgulvbelægning

- Springgrav

- Diverse udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der henvises til del II.2.9) vedrørende delaftale 1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De udbudte delaftaler 01-14 indeholder arbejdsklausuler og sociale klausuler om anvendelse af praktikanter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/01/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger anvende den i pkt. 1.3 angivne sti.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2020