Tjenesteydelser - 561167-2018

20/12/2018    S245

Danmark-Aalborg: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2018/S 245-561167

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Danmarksgade 19, 1. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/258
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/258
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning for Børne- og Ungeunivers

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EU-Udbud vedr. visionsproces samt bygherrerådgivning til et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront i Aalborg Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygherrerådgiveren skal varetage visionsprocessen og bygherrerådgivningen i samarbejde med Aalborg Kommune for Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront i henhold til ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning.

Ordregiver forbeholder sig retten til at antage det indledende tilbud, hvorefter forhandlingsrunden bortfalder og det indledende tilbud betragtes som det endelige tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til at udvide forhandlingen således den omfatter mere end én forhandlingsrunde. Den nærmere proces vil i givet fald blive meddelt af Ordregiver.

Alle forhandlinger følger samme proces jf. nedenfor:

1) Ordregiver udsender forud for forhandlingsmødet en mødedagsorden;

2) Sammen med dagsordenen følger et kort notat om vurderingen af det indledende tilbud. Notatet indeholder en vurdering af forbedringsmuligheder i tilbuddet, herunder en indikation på hvorledes den tilbudte pris ligger i forhold tilde øvrige tilbudte priser, samt eventuelle identificerede forhold som Ordregiver anser som forbehold for udbudsmaterialets indhold.

a. Med forbehold menes beskrivelser, som kan eller skal føre til ukonditionsmæssighed, såfremt forbeholdet genfremsættes i det endelige tilbud.

3) Tilbudsgiver får mulighed for at kommentere på forskelligartede opfattelser af forholdende anført i det fremsendte notat. Tilbudsgiver vil i samme ombæring have mulighed for at byde ind med valide ideer, som

Tilbudsgiver gerne vil drøfte, og som de mener er fordyrende eller uhensigtsmæssige for den udbudte Kontrakt.

4) Tilbudsgivers eventuelle kommentarer skal være modtaget senest 72 timer efter elektronisk udsendelse af vurderingsnotat;

5) Herefter vil der som udgangspunkt blive afholdt et forhandlingsmøde pr. Tilbudsgiver.

Ordregiver gør opmærksom på, at:

- Det alene er indholdet af det endelige tilbud, der vil blive lagt til grund i forbindelse med evaluering af tilbuddet og dermed grundlag for tildelingen.

- Forhandlingen vil ikke vedrøre grundlæggende elementer eller som har karakter af mindstekrav, jf. Udbudslovens § 66, stk. 2. Kriterierne for tildelingen og deres vægtning skal forblive stabile under hele

Udbudsproceduren, hvorfor de heller ikke bliver genstand for forhandlingen.

- Ordregiver ikke yder vederlag for deltagelse i udbuddet herunder forhandlingsprocessen.

- Ordregiver dokumenter hele forløbet i form af referater.

Der vil blive givet samtidig underretning omkring alle forhold, herunder eventuelle ændringer til udbudsmaterialets indhold.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer - cv og team / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 01/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de Ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden for tidsfristen og opfylder minimumskrav til positiv egenkapital i punkt III.1.2, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fem (5) Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fem (5) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave med bedste relevans, jf. punkt III.1.3.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

- Referencen indeholder en visionsproces der er innovativ og inddrager lokalsamfundet samtidig med at ansøger har fungeret som bygherrerådgiver,

- Referencer hvor visionsprocessen favner børn i alle aldre og gerne med en pædagogisk indsigt i fremtidens Børne- og Ungeunivers,

- Referencen viser arkitektonisk indsigt i samspil med omkringliggende bebyggelsesmiljø og nære omgivelser,

- At der både er referencer for bygherrerådgivning med udbud i totalentreprise samt bygherrerådgivning med udbud i OPP,

- Referencen viser håndtering af bæredygtighed, smart-city mv. i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram.

Bemærk, at såfremt der oplyses referencer, der er afsluttet (engagementet med kunden er ophørt) mere end fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb, vil der i evalueringen blive set bort fra disse referencer. For referencer med en startdato, der ligger mere end fem (5) år før ansøgningsfristens udløb, bemærkes det endvidere, at Ordregiver alene vil vurdere på de ydelser (delopgaver) under referencen, som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. I sådanne tilfælde bør Ansøger derfor udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) der er afsluttet og dermed løst inden for de seneste fem (5) år.

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis, isoleret betragtet, skal omfatte alle ovenstående forhold.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aalborg Kommune har option på at ændre bygherrerådgivningen fra en bygherrerådgivning, hvor projektet skal udbydes i totalentreprise til en bygherrerådgivning, hvor projektet skal udbydes som et OPP projekt med offentlig finansiering.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af ansøgningen udfylde en udgave af Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. nedenfor skal oplyses. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Ansøger skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. stk. 1,

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. stk. 2,

- Alvorlige pligtforsømmelser, jf. stk. 3,

- Aftale mhb. på konkurrencefordrejning, jf. stk. 4,

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. stk. 5,

- Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. stk. 6.

Disse oplysninger skal senere verificeres jf. Udbudsbetingelsernes punkt 3.1.

Der henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD-vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der step for step beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt og videreformidles til Ordregiver. Vejledningen kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Ansøger udfylder ESPD’et i TenderKonnect via ”Udfyld ESPD” i henhold til de efterspurgte oplysninger i punkt III.1.2 og III.1.3. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD”.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

- Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de foregående tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre de op til ti (10) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud. Se punkt II.2.9 i forhold til, hvad Ordregiver vil vægte positivt ved en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de seneste ti (10) påbegyndte referencer,

- Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb,

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er ældre,

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår:

i. Hvordan projektet har været organiseret, herunder pædagogisk viden samt hvordan den pædagogiske vision er gennemført.

ii. Hvilken ydelser Ansøger har leveret og i hvilken entrepriseform.

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne. Byggeriets samlede omkostninger;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at Kontrakten indeholder en arbejdsklausul samt en etisk klausul, jf. Kontraktens punkt 13.6 og 13.7.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i Udbudssystemet ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er Ansøgers/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i Udbudssystemet.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af Udbudssystemet skal stilles til supporten: kundecenter@truelink.dk eller 79 30 78 33.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder skal fremsende verifikation for ESP'et og Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen,

- SKAT,

- ATP,

- Politiet (Kriminalregistret).

- - Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 3 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer,

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2018