TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 563830-2021

Submission deadline has been amended by:  612796-2021
05/11/2021    S215

Danmark-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 215-563830

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Nordvestbo
CVR-nummer: 26846218
Postadresse: Nørregade 57
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Sand Pedersen
E-mail: mp@nordvestbo.dk
Telefon: +45 97424844
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nordvestbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=moitbofrcf
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: BISGAARD|EJSING ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1
By: Aarhus C.
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 23408562
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=moitbofrcf
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boligselskabet Nordvestbo m.fl. Den grønne rute. Totalentrepriseudbud.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det almene boligselskab Nordvestbo udbyder på vegne af Lejerbo, BSH, Holstebro Kommune og Nordvestbo en totalentreprise benævnt DEN GRØNNE RUTE. I første omgang skal prækvalificeres 3 totalentrepriseteams bestående af totalentreprenør, by- og landskabsarkitekter og andre specialrådgivere. Totalentreprisen består i at programmere, projektere og anlægge DEN GRØNNE RUTE i boligområdet TREKANTEN i Holstebro. Der er allerede i dag en eksisterende stiforbindelse. Den ønskes revitaliseret og styrket. Til det formål har Landsbyggefonden bevilget støtte til de 3 boligselskaber. Stien der er ca. 1,7 km. lang vil gå igennem et boligområde med ca. 3.500 beboere. Langs stien skal der styrkes eksisterende eksisterende mødesteder og etableres nye. Og området skal gøres attraktivt for både beboere indenfor og udenfor området. Opgaven forventes startet op sommeren 2022.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Holstebro

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det almene boligselskab Nordvestbo udbyder på vegne af Lejerbo, BSH og Nordvestbo en totalentreprise benævnt DEN GRØNNE RUTE. I første omgang skal prækvalificeres 3 totalentrepriseteams bestående af totalentreprenør, by- og landskabsarkitekter og andre specialrådgivere. Totalentreprisen består i at programmere, projektere og anlægge DEN GRØNNE RUTE i boligområdet TREKANTEN i Holstebro. Der er allerede i dag en eksisterende stiforbindelse. Den ønskes revitaliseret og styrket. Til det formål har Landsbyggefonden bevilget støtte til de 3 boligselskaber. Stien der er ca. 1,7 km. lang vil gå igennem et boligområde med ca. 3.500 beboere. Langs stien skal der styrkes eksisterende eksisterende mødesteder og etableres nye. Og området skal gøres attraktivt for både beboere indenfor og udenfor området. Opgaven forventes startet op sommeren 2022.

Konkurrencen udbydes med forhandling og vil være 2 faset. Første fase omfattende et hovedgreb vil blive gjort til genstand for en offentlighedsfase. Anden fase vil blive gennemført i lukket proces. Der betales faseopdelt vederlag for deltagelse i konkurrencen. Med nærværende bekendtgørelse opfordredes interesserede i at anmode om deltagelse i udbuddet. Der betales faseopdelt konkurrencevederlag for deltagelse i konkurrencen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktion / Vægtning: 50%
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og erfaring / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Plan for realisering / Vægtning: 15%
Pris - Vægtning: 20%
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere som opfylder minimumskravene vil blive vurderet efter følgende kriterier:

• At ansøger udviser den fornødne motivation og opgaveforståelse

• At ansøger har erfaring som totalentreprenør og har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede ydelser.

• At ansøger via referencer kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af Bygherre som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang.

• At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet som tilgængeligt på iBinder.dk

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning og Egenkapital

Ansøger skal oplyse omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal overholde følgende minimumskrav:

• Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

• Ansøger skal kunne fremvise egenkapital på minimum kr. 20 mio. for det seneste afsluttede regnskabsår

• Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 20% for det seneste afsluttede regnskabsår

• Ansøger skal have en årsomsætning på minimum 60 mio. det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Antal ansatte:

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår

Referencer:

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af:

• projektet

• kunde

• entreprenørens / rådgiverens ydelse og omfang — herunder referencens relevans i forhold til nær-værende udbud

• oplysninger om anlægssum og udbudsform

• udførelsesperiode (status)

Referenceblade vedhæftes som selvstændige bilag. Ansøger må maksimal aflevere 5 stk. referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Antal ansatte:

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, men ansøger skal råde over et tilstrækkeligt antal ansatte til at løse opgaven.

Referencer:

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 8 år tilbage i tiden og den enkelte reference må maksimalt være på 2 A4 sider.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABT18 med få fravigelser, tilføjelser og præciseringer vil være gældende.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/12/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde:

• Anmodningsbrev jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1.1

• Udfyldt ESPD (PDF) jf. udbudsbetingelsernes 6.1.2

• Referenceblade jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1.3

Ansøgningen uploades på iBinder, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3

Frist for ansøger til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen er den 22. november 2021.

I øvrigt henvises til udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2021