Varer - 565253-2019

28/11/2019    S230

Danmark-Ballerup: Ammunition

2019/S 230-565253

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Esben Nygaard Jensen
E-mail: fmi-ja-s209@mil.dk
Telefon: +45 72815539
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af 120 mm ammunition igennem NSPA

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35330000 Ammunition
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

FMI agter at anskaffe 120 mm DM88 ammunition til Forsvarets Leopard2 kampvogne. Anskaffelsen gennemføres gennem NATO Support and Procurement Agency (NSPA).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 900 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35331000 Ammunition til skydevåben og krigsførelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i afsnit II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI agter at anskaffe 120 mm TPCDS-T (DM88) ammunition til Forsvarets Leopard2 kampvogne. Det er FMI's vurdering at anskaffelsen er omfattet af 1958-listens pkt. 3 som ammunition til kanoner som omfattet af listens pkt. 2. Herudover er det vurderingen, at anskaffelsen er omfattet af Unionens Fælles Liste over Militært Udstyr pkt. ML3 som ammunition til våben omfattet af pkt. ML2.a (kanoner). Det er på denne baggrund FMI's vurdering af 120 mm TPCDS-T (DM88) ammunitionen er specielt udformet til militære formål. Ammunitionen anvendes af Forsvarets Leopard2 kampvogne som anvendes i forbindelse med internationale operationer og til træning. Ammunitionen anvendes hermed som krigsmateriel. Det er samlet FMI's vurdering at anskaffelsen er omfattet af forsvarsdirektivets anvendelsesområde.

NSPA, som er NATO's indkøbs- og logistik agentur, foretager indkøb til sine formål via særlige procedureregler for en international organisation. Forsvarsdirektivet finder hermed ikke anvendelse på denne anskaffelse, jf. undtagelsesbestemmelsen i forsvarsdirektivets artikel 12, litra c.

Leverandøren (NSPA) som angivet i pkt. V.2.3) er FMI's kontraktspart i forhold til anskaffelsen. Ammunitionen vil blive leveret af Rheinmetall, som NSPA tildeler ordren til.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NATO Support and Procurement Agency
Postadresse: 11, Rue de la Gare
By: Capellen
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: 8325
Land: Luxembourg
Internetadresse: www.nspa.nato.int/en/index.htm
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 900 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2019