Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 567950-2020

25/11/2020    S230

Danmark-Odense: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2020/S 230-567950

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vandcenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolaj Rosander
E-mail: nir@samaqua.dk
Telefon: +45 63132303
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143643392.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/143643392.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/143643392.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (prækval)

Sagsnr.: P-000488
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at benytte de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det forventelige forbrug af entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, kan ses i tilbudsliste (Bilag 1).

Tryk her https://permalink.mercell.com/143643392.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I SAB & TAG (Bilag 2) fremgår en generel orientering om faglige indhold af denne rammeaftale.

Det forventede årlige behov, jf. ovenstående, er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Nærværende udbud indgås som 1 rammeaftale.

Rammeaftalen underskrives med 1 leverandør for perioden der fremgår af afsnit i 3.1 udkast til kontrakten.

Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at benytte de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det forventelige forbrug af entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, kan ses i tilbudsliste (Bilag 1).

Det anførte forbrug inden for de enkelte ydelser er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktiviteter samt forventede aktivitetsændringer og forventede nye projekter. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

I den udstrækning at entreprenørydelsen er en del af en samlet bygge- og anlægsopgave, forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde dette som et selvstændigt udbud eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. I givet fald vil den pågældende entreprenørydelse ikke være omfattet af denne kontrakt, som indgås på baggrund af nærværende udbud.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 6 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I tilfælde af at der er mere end 5 ansøgere vil udvælgelsen ske på baggrund af de angivne referencer i ESPD. Derudover er det muligt for ansøger at vedlægge en referenceliste i selvvalgt format. Såfremt denne vedlægges, vil den indgå i grundlaget for udvælgelse. Det vægter positivt hvis en ansøger har et stort antal relevante referencer og hvis disse referencer i høj grad minder om opgaverne i denne rammeaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 6 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Referencer

— Autorisation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Minimum 1 referencer indeholdende følgende for referencens sidste/seneste år:

- 20 opgravninger for renoveringsdelen

- 10 nye stiktilslutninger

- 15 strømpeforinger

- 10 punktreparationer varierende fra ø 100 til ø/V 700 mm.

- 10 stk. rottestopproper

- 15 dækselreguleringer/udskiftninger

- 10 stk. brøndreparationer.

Referencen skal være igangværende eller være afsluttet indenfor de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Referencerne bør være angivet med: Kundens navn, kontaktperson hos kunden og kontaktinfo; herunder beskrivelse af opgaven, opgavens omfang og aftaleperiode. Supplerende oplysninger om angivne referencer kan indhentes af ordregiver.

— Entreprenøren skal være autoriseret kloakmester.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/01/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/04/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2020