Radovi - 575182-2021

Submission deadline has been amended by:  614821-2021
10/11/2021    S218

Hrvatska-Rijeka: Građevinski radovi na toplani

2021/S 218-575182

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ENERGO d.o.o. Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 99393766301
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564442/+385 51564520
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.energo.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0040520
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

REKONSTRUKCIJA PROIZVODNIH POGONA TOPLANA KOJA UKLJUČUJE PROJEKTIRANJE, RADOVE I UGRADNJU OPREME

Referentni broj: 600-42-21/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45251200 Građevinski radovi na toplani
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje i rekonstrukcija postojećih objekata toplana uz ugradnju kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 43 390 538.50 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45251200 Građevinski radovi na toplani
45251220 Građevinski radovi na pogonu za kogeneraciju
71321200 Usluge u području projektiranja sustava grijanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka. Četiri lokacije pogona toplana Naručitelja unutar teritorijalnih granica Grada Rijeke i to unutar mjesnih odbora Gornja Vežica, Zamet i Srdoči.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je projektiranje i rekonstrukcija postojećih objekata toplana uz ugradnju kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 6.6.2. Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostatak za izvedene radove (JR) / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 43 390 538.50 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 15
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Obnova toplinarstva Grada Rijeke“; referentna oznaka poziva: KK.04.2.3.04.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

7.7.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE, 7.7.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA, 7.7.3. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU, 7.7.4. JAMSTVO ZA POVRAT AVANSA

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanja navedeni su u točki 7.15. dokumentacije o nabavi

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno članku 50. ZJN 2016, Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 24/04/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/12/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Milutina Barača 19, 51000 RIJEKA, u prostoriji Odjela javne nabave, I kat

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN 2016, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Sukladno članku 405. ZJN 2016, žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu, smatrat nepravodobnom.

Sadržaj Žalbe propisan je člankom 420. ZJN 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2021