Usluge - 575304-2018

28/12/2018    S249

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o provedbi revizija i kontrola te razvoju strategija revizije i kontrole u područjima unutarnjih poslova i pravosuđa

2018/S 249-575304

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
Poštanska adresa: Office LX46 - 5/115
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4308
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o provedbi revizija i kontrola te razvoju strategija revizije i kontrole u područjima unutarnjih poslova i pravosuđa

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79212000 Revizorske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je okvirnog ugovora pružanje usluga revizijskih programa i projekata koji se financiraju iz proračuna Unije prema programima kojima upravlja Opća uprava za migracije i unutarnje poslove i Opća uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača bilo izravnim, zajedničkim ili neizravnim načinom upravljanja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79212400 Usluge revizije u vezi s prijevarama
79212500 Usluge računovodstvene revizije
79212100 Usluge financijske revizije
79212200 Usluge unutarnje revizije
79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Države članice EU-a + Norveška, Švicarska, Island i Lihtenštajn

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor javnom naručitelju omogućuje da unaprijed utvrdi odredbe i uvjete obavljanja vrsta usluga navedenih u programima i projektima koji se financiraju iz proračuna Unije prema gore navedenom programu tijekom navedenog razdoblja. Okvirni ugovor koristi se za financiranje revizija pokrenutih na inicijativu javnog naručitelja.

Zadaci:

Skupni revizijski zadaci:

— u okviru izravnog upravljanja:

Financijske revizije / kontrola rashoda na licu mjesta

— u okviru zajedničkog upravljanja:

Revizije projekata / revizija računa / financijskih izvješća / financijske revizije / provjere rashoda

Dodatni ili posebni revizijski zadaci

— u okviru izravnog upravljanja:

Revizija sustava / revizija ponovnog izvršenja / revizije informacijske tehnologije (IT)

Kod oba načina upravljanja:

Usluge tehničke pomoći i podrške za javnog naručitelja tijekom vlastitih revizija i rada na terenu / provjera financiranja / usluge tehničke pomoći i podrške za javnog naručitelja zajedno s revizijom obavljenog posla

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond za unutarnju sigurnost, fond za azil, migracije i integraciju

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Revizorsko društvo (kao što je definirano u Direktivi 2006/43/EZ)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/02/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Europska komisija, DG HOME, rue du Luxembourg 46, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svaku ponudu može predstavljati najviše 1 osoba (potrebno je poslati e-poštu na adresu HOME-TENDERS@ec.europa.eu najkasnije 1 radni dan unaprijed)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/12/2018