Roba - 577148-2019

05/12/2019    S235    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2019/S 235-577148

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: jn-GISpostrojenja110kV@hops.hr
Telefon: +385 14545111
Telefaks: +385 14545277

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hops.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal, TS Zamošće i TS Cvjetno naselje

Referentni broj: 3000-V-14/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31682540 Oprema za trafostanice
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Ovim predmetom nabave isporučuju se metalom oklopljena i plinom SF6 izolirana (GIS) postrojenja. Pod nabavom GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal, TS Zamošće i TS Cvjetno naselje, u okviru ovog DON-a podrazumijeva se sljedeće:

— izrada tehničke dokumentacije GIS postrojenja 110 kV prije početka proizvodnje,

— proizvodnja i isporuka metalom oklopljenog i plinom SF6 izoliranih postrojenja 110 kV unutarnje izvedbe,

— doprema, istovar i smještaj opreme na skladište Naručitelja,

— izrada izvedbenog projekta upravljanja, signalizacije, zaštite i mjerenja GIS postrojenja 110 kV,

— transport, montaža i ispitivanje do pune funkcionalnosti i spremnosti za puštanje u pogon.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 38 282 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31682540 Oprema za trafostanice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Split, prema točki 2.6. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka roba, izvođenje radova i izvršenje usluga u skladu s Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 85 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Zamošće

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31682540 Oprema za trafostanice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Pelješac, Split, prema točki 2.6. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka roba, izvođenje radova i izvršenje usluga u skladu s Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 85 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Cvjetno naselje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31682540 Oprema za trafostanice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Tumbri, Zagreb, prema točki 2.6. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka roba, izvođenje radova i izvršenje usluga u skladu s Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 85 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 153-378466
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/11/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Brodomerkur Energetika d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 76419161961
Poštanska adresa: Ruđera Boškovića 21
Mjesto: Split
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: andrija.dumanic@brodomerkur.hr
Telefon: +385 21301329
Telefaks: +385 21301109
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 587 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/11/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Brodometalurgija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 31353718090
Poštanska adresa: Solinska 58
Mjesto: Split
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Končar-Montažni inženjering d.d.
Nacionalni registracijski broj: 15702077824
Poštanska adresa: Borongajska cesta 81c
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 950 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 905 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
29/11/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Brodomerkur Energetika d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 76419161961
Poštanska adresa: Ruđera Boškovića 21
Mjesto: Split
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: andrija.dumanic@brodomerkur.hr
Telefon: +385 21301329
Telefaks: +385 21301109
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 12 790 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/12/2019