Radovi - 580420-2021

Submission deadline has been amended by:  5179-2022
12/11/2021    S220

Hrvatska-Karlovac: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2021/S 220-580420

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 65617396824
Poštanska adresa: Gažanski trg 8
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Kink
E-pošta: ivica.kink@vik-ka.hr
Telefon: +385 47649106
Telefaks: +385 47649101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-ka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 25654647153
Poštanska adresa: Banjavčićeva 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: gradonacelnik@karlovac.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.karlovac.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Vladka Mačeka 44
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: josip.kekic@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradska toplana d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 84300617934
Poštanska adresa: Tina Ujevića 7
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@gradska-toplana.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradska-toplana.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Članak 190. ZJN 2016

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0040775
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac - Duga Resa, Grupa 4 Izgradnja linijskih građevina naselja Mala Švarča i Gornje Mekušje te četvrti Zvijezda

Referentni broj: EVV-2/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave se sastoji od izrade izvedbenih projekta i građenja komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, javnih prometnica i javne rasvjete, infrastrukture distribucije električne energije, distribucijske mreže toplinske energije i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Detaljna tehnička specifikacija se nalazi u Knjizi 3 Dokumentacije o nabavi (Tehničke Specifikacije). Radovi će se izvoditi prema Općim i Posebnim Uvjetima Ugovora o građenju građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 111 443 475.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
45231400 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima
45232140 Građevinski radovi na mreži gradskoga grijanja
45233120 Građevinski radovi na cesti
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je administrativno područje grada Karlovca u Karlovačkoj županiji, Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave se sastoji od izrade izvedbenih projekta i građenja komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, javnih prometnica i javne rasvjete, infrastrukture distribucije električne energije, distribucijske mreže toplinske energije i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Detaljna tehnička specifikacija se nalazi u Knjizi 3 Dokumentacije o nabavi (Tehničke Specifikacije). Radovi će se izvoditi prema Općim i Posebnim Uvjetima Ugovora o građenju građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeno trajanje Razdoblja obavještavanja o nedostacima / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 111 443 475.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 1020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program konkurentnost i kohezija, projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa KK.06.2.54.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta - osnove za isključenje gospodarskog subjekta navedeni su u poglavlju 3 dokumentacije o nabavi (knjiga 1). Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) navedeni su u poglavlju 4 dokumentacije o nabavi (knjiga 1)

III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

3.Jamstvo za povrat avansa

4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Razdoblju obavještavanja o nedostacima

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno poglavlju 7.16 dokumentacije o nabavi (knjiga 1)

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno obrascu Ugovora o javnoj nabavi (knjiga 2 dokumentacije o nabavi)

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47000 Karlovac

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati članovi stručnog povjerenstva Naručitelja, ovlašteni predstavnici gospodarskih subjekata i druge osobe.

Sukladno čl. 282. st. 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici gospodarskih subjekata moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i ovjereno pečatom, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/11/2021