Roba - 587655-2019

Submission deadline has been amended by:  27072-2020
11/12/2019    S239

Hrvatska-Zagreb: Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje

2019/S 239-587655

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured za nabavu
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 4981079
Telefaks: +385 4981295
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.posta.hr/korporativne-stranice/23
Adresa profila kupca: www.posta.hr/korporativne-stranice/23
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0048176
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Poštanske usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata - Grupa 1., Grupa 2., Grupa 3., Grupa 4., Grupa 5.

Referentni broj: 01.06.04.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31200000 Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava materijala za uređenje i održavanje poslovnih objekata Naručitelja prema grupama nabave iz točke 5. Dokumentacije o nabavi, sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 620 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Nabava elektromaterijala (rasvjetna tijela i pripadajuća oprema)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31200000 Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 360 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Nabava elektromaterijala (ostali elektromaterijal)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31200000 Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 90 bodova (90 %)
Cijena - Ponder: 10 bodova (10 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 040 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. Nabava stolarskog materijala

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44190000 Razni građevinski materijali
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok odaziva na reklamaciju za kvalitetu isporuke / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 10 bodova (10 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Nabava sanitarnog, vodovodnog i materijala za centralno grijanje

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44115200 Materijal za vodoinstalacije i grijanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok odaziva na reklamaciju za kvalitetu isporuke / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5. Nabava građevinskog materijala

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44190000 Razni građevinski materijali
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe, odnosno mjesto izvršenja ugovora, je lokacija Naručitelja na adresi: HP-Hrvatska pošta d.d. (Novi sortirni centar (NSC)), Divizija ekspres / Odjel skladišnog poslovanja, Poštan

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u Troškovniku u dijelu F. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok odaziva na reklamaciju za kvalitetu isporuke / Ponder: 10 bodova (10 %)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 060 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti: Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Detaljnije u Dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno točki 23. Dokumentacije o nabavi.

2. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma koje se odnosi na odabranog ponuditelja sukladno točki 29.

Dokumentacije o nabavi.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok, način i uvjeti plaćanja određeni su točkom 25. Dokumentacije o nabavi.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Bitni uvjeti za sklapanje okvirnog sporazuma određeni su točkom 29. Dokumentacije o

Nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 01/07/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, III. kat, soba 317, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2019