Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Radovi - 588505-2021

19/11/2021    S225

Francuska-Strasbourg: Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu

2021/S 225-588505

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
NUTS kod: FRF11 Bas-Rhin
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - Service de l'exécution du budget
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9460
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Service de l'exécution du budget
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kod: FRF11 Bas-Rhin
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu

Referentni broj: 06A80/2021/M037
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45310000 Elektroinstalacijski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRF11 Bas-Rhin
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Strasbourg, Francuska.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje i radovi na osuvremenjivanju strojeva za podizanje u zgradama Europskog parlamenta u Strasbourgu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Bit će organiziran obvezni posjet lokacijama. Za načine podnošenja ponude proučite dokument ƒ„Uvjeti podnošenja ponude”.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u uputama za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/01/2022
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/01/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Strasbourg, Francuska.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti dokument pod naslovom „Uvjeti za podnošenje ponude”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Neuspješni ponuditelji ili fizičke osobe ili pravni subjekti na koje odluka javnog naručitelja izravno i pojedinačno utječe, čak i ako nisu primatelji odluke, mogu osporiti navedenu odluku javnog naručitelja unutar dva mjeseca od datuma obavješćivanja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/11/2021