Roba - 595173-2020

11/12/2020    S242

Belize-Belmapan: Programski paketi i informacijski sustavi

2020/S 242-595173

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: European Union, represented by the European Commission
Poštanska adresa: Technical Office Belmopan 3358 Floral Park Street
Mjesto: Belmapan
NUTS kod: BZ BELIZE
Država: Belize
Osoba za kontakt: Hansmann, Nicolaus
E-pošta: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Clinical Data Exchange, Warehouse and Analytics Platform to the Ministry of Health — Belize

Referentni broj: DEVCO/BCV/2020/EA-OP/0041
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

The subject of the contract is the customisation analysis and design, manufacture, delivery, installation, onsite support and after-sales service by the contractor of the clinical data exchange, warehouse and analytics platform to the Ministry of Health — Belize.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za samo jednu grupu
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Health Support Programme Belize

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33000000 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BZ BELIZE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Delegation of the European Union, to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE.

II.2.4)Opis nabave:

The contract is to develop and operationalize a clinical data exchange platform (hereinafter Platform), in line with a set of international and national standards and regulation, which shall promote and support the Belize Health sector strategy, expanding the current health information system infrastructure (BHIS and other information systems). The following Platform products are to be delivered/customised using the supplied Platform components:

— interoperable EHR (including the EHR database and document repository);

— data analysis system;

— master indexes;

— registries and reference information services;

— clinical nomenclature and classification services;

— EHR interfaces (including clinician, data analytics and administration portals);

— EHR clinical semantics engine (CSE).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 34
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

FED/2017/039-232 The Health Support Programme focus on refurbishing health facilities to become storm resilient and energy efficient, upgrading the health information system and restructuring the management structure and service delivery.

II.2.14)Dodatni podaci

Publication reference: Europeaid/140499/DH/SUP/BZ

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

See internet address provided in section I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Delegation of the European Union, To Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands, Technical Office Belmopan, 3358 Floral Park Street, Belmopan City, BELIZE – Central America.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

See internet address provided in section I.3). For any additional information, please refer to the document ‘Information to candidates and tenderers’.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: General Court of the European Union
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

See internet address provided in section I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Delegation of the European Union to Jamaica, Belize, the Bahamas, Turks and Caicos Islands and the Cayman Islands Technical Office Belmopan
Poštanska adresa: 3358 Floral Park Street
Mjesto: Belmopan
Država: Belize
E-pošta: BELIZE-TENDERS@eeas.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2020