Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 595450-2020

Submission deadline has been amended by:  65972-2021
11/12/2020    S242

Hrvatska-Zagreb: Objekti za obradu mulja

2020/S 242-595450

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0043800
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada tehnološke inovacije unaprjeđenja linije obrade mulja na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Referentni broj: 2864-2020-EMV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232422 Objekti za obradu mulja
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izrada tehnološke inovacije kroz unaprjeđenje linije obrade mulja na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (dalje u tekstu „CUPOVZ”) izgradnjom eksperimentalnog postrojenja i upravljanjem eksperimentalnim postrojenjem u razdoblju od godinu dana, a ovisno o uspješnosti upravljanja eksperimentalnim postrojenjem i izrada projektne dokumentacije postrojenja za obradu mulja i ishođenje dozvola.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 22 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232422 Objekti za obradu mulja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izrada tehnološke inovacije kroz unaprjeđenje linije obrade mulja na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (dalje u tekstu „CUPOVZ”) izgradnjom eksperimentalnog postrojenja i upravljanjem eksperimentalnim postrojenjem u razdoblju od godinu dana, a ovisno o uspješnosti upravljanja eksperimentalnim postrojenjem i izrada projektne dokumentacije postrojenja za obradu mulja i ishođenje dozvola.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Sukladno točki 7.8. DON-a / Ponder: točka 7.8. DON-a
Cijena - Ponder: točka 7.8. DON-a
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 22 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 42
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 1
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Partnerstvo za inovacije
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/01/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/12/2020