Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Varer - 597282-2019

17/12/2019    S243    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2019/S 243-597282

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Eskerod
E-mail: claus.joergen.eskerod@regionh.dk
Telefon: +45 60941215

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Whole genome sequencing

Sagsnr.: 18025996
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Reagenser, forbrugsartikler og udstyr onclarity og BD Cor ifm. indfasning af primær HPV-test i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet over 3 år, ca. 70 000 test årligt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33124130
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Palogiafdelingen, Amager og Hvidovre Hospital

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Reagenser, forbrugsartikler og udstyr onclarity og BD Cor ifm. indfasning af primær HPV-test i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at Danske Regioner skal indfase primær test for HPV ifm. Liv-moderhalskræftscreeningsprogrammet. Implementeringen vil blive fulgt tæt og først når tilstrækkelige danske erfaringer foreligger vil Sundhedsstyrelsen tage beslutning om hvilken screeningsmetode, der fremadrettet skal benyttes. Det forventes at implementeringsperioden varer op til 3 år. Sundhedsstyrelsen har bedt den Nationale Styregruppe for livmoderhalskræftscreening (NSLS) definere implementeringen.

NSLS har besluttet at Region Hovedstaden i implementeringsperioden skal udføre primær HPV-screening med udvidet genotypering, hvor den udvidede genotypering sammen med cellebaserede undersøgelser skal indgå i en samlet triagering af HPV positive kvinder. Region Hovedstaden kræver, at en optimal opgaveløsning kræver en primær HPV screeningsanalyse der individuelt beskriver fund af HPV-genotyperne HPV16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58. Det accepteres, at de resterende IARC/WHO definerede onkogene HPV-genotyper kan afrapporteres individuelt eller i en eller flere non-deskriptive puljer. Idet prøve indsamlingsmediet i Region Hovedstadens livmoderhalskræftscreeningsprogram forsat vil være BD SurePath væske baseret cytologimedie, vil kun metoder, der er valideret til dette prøve indsamlingsmedie være relevante.

Region Hovedstaden har vurderet mulighederne for at opnå ovenstående i én analyse, samt vurderet den internationale evidens for de enkelte metoder. Blandt de vurderede analyser er BD On-clarity HPV-test, Roche Cobas HPV-test, Abbott Real Time HPV-test, Abbott Alinity HPV-test samt Qiagen hrHPV. Med undtagelse af BD Onclarity HPV-test vil alle øvrige test kræve en to-trinsanalyse bestående af primær HPV-analyse fulgt af en efterfølgende genotyperingsanalyse af positive prøver, og for en andel af analyserne foreligger der ikke på nuværende tidspunkt validering til brug på SurePath indsamlede prøver.

BD Onclarity HPV Test er dermed den eneste teknologi, der for nuværende kan opfylde ordregivers krav om HPV-screening og udvidet genotypering i én samlet analyse. Region Hovedstaden forventer en samlet prøvemængde i implementeringsperioden på op til 70 000 test årligt. Ordregiver kræver derfor analyseinstrumenter med en daglig produktion på 300 analyser. Eneste mulige udstyr der opfylder ønsket om såvel ét trins HPV-analyse samt kapacitetsønsket er BD COR, der forhandles af BD.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

HPV-test

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Becton Dickinson A/S
CVR-nummer: 71302814
Postadresse: Firskovvej 25B
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalender dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2019