Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 601558-2019

Submission deadline has been amended by:  22765-2020
18/12/2019    S244

Hrvatska-Sinj: Usluge nadzora gradilišta

2019/S 244-601558

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81685682389
Poštanska adresa: Ulica 126.Brigade Hrvatske vojske 13
Mjesto: Sinj
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Bugarin, dipl. ing. elek.
E-pošta: tajnica@viock.hr
Telefon: +385 21668154
Telefaks: +385 21821345
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.viock.hr/
Adresa profila kupca: http://www.viock.hr/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0049169
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog „Projekta Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine - Aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo“

Referentni broj: 5/2019 n.v.v.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog „Projekta Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine - Aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo”.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 191 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
71247000 Nadzor građevinskih radova
71356100 Usluge tehničkog nadzora
71520000 Usluge građevinskog nadzora
71248000 Nadzor projekta i dokumentacija
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora je na području aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo. Obuhvaćena naselja se nalaze na području Grada Trilja i Općina Otok i Dicmo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Republika Hrva

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog „Projekta Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine - AAglomeracije Trilj, Otok i Dicmo“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo Stručnjaka 1: Voditelj tima (glavni nadzorni inženjer) / Ponder: 15 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo Stručnjaka 2: Građevinski nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovor crvena knjiga) / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo Stručnjaka 3: Građevinski nadzorni inženjer za građevinske radove (ugovor žuta knjiga) / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo Stručnjaka 4: Tehnološki nadzorni inženjer za nadzor nad projektiranjem i gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 55 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 191 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 33
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Fond;Kohezijski fond;Program;OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;Zaštita okoliša i;održivost;resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i usluge upravljanja projektom, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

Plaćanje obavljenih usluga će se vršiti temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane naručitelja doznakom na račun izvršitelja, podugovaratelja i članova zajednice gospodarskih subjekata, kako je primjenjivo.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Zajednica gospodarskih subjekata, u slučaju da njena ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dužna je 10 dana od izvršnosti odluke o odabiru, Naručitelju dostaviti dokument o pravnom obliku ustrojstva zajednice (npr. međusobni sporazum gospodarskih subjekata, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt moraju potpisati i ovjeriti svi gospodarski subjekti koji čine Zajednicu.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Ugovor je dio Dokumentacije o nabavi i to Knjiga 2.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/01/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/01/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

U prostorijama Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., 126. Brigade Hrvatske vojske 13, HR-21230 Sinj, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ivan Bugarin

Ivanka Putnik

Nedjeljko Kegalj

Ovlašteni su i dužni izvršiti:

— pripremiti poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje,

— davati pojašnjenja na upite u svezi poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje,

— po potrebi donijeti izmjene poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje,

— provesti javno otvaranje ponuda i sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda,

— provesti pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,

— u slučaju pokretanja žalbenog postupka, sačiniti nacrt odgovora na žalbu žalitelja.

A sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima

Ivana Marinović Brničević,

Bojan Bošnjak

Jimojah Ajibola Akinyemi,

Marko Varvodić,

Mišo Mioč,

Provesti će pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Javno otvaranje ponuda započet će dana 16.1.2019. godine u 13:00 sati, u prostorijama Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., 126. Brigade Hrvatske vojske 13, HR-21230 Sinj, HRVATSKA. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge zainteresirane osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN-a 2016 pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje, sukladno čl. 406. Zakona, u roku 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Poštanska adresa: 126. Brigade Hrvatske vojske 13
Mjesto: Sinj
Poštanski broj: 21230
Država: Hrvatska
E-pošta: tajnica@viock.hr
Telefon: +385 21668154
Telefaks: +385 21821345
Internetska adresa: http://www.viock.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2019