Tjenesteydelser - 603163-2019

19/12/2019    S245

Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 245-603163

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Motorstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Lauritzens Plads 1
By: Aalborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Krogsgaard-Jensen
E-mail: Anton.Krogsgaard-Jensen@UFST.dk
Telefon: +45 72389485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.motorst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259328&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259328&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af softwareløsning til semiautomatisk værdifastsættelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordergiver har behov for at kunne værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med afgiftsberigtigelse, pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har ordregiver behov for en softwareløsning (”Løsningen”), der kan foretage og dokumentere automatiserede handelsprisvurderinger af køretøjer. Løsningen skal stilles til rådighed og herefter driftes, vedligeholdes og videreudvikles af leverandøren.

Leverandøren skal medvirke til, at løsningen på en enkel og simpel måde kan integreres med ordregivers øvrige it-systemer. Løsningen skal have en åben og fleksibel arkitektur, der tilgodeser kommende udvidelsesbehov.

Ordrergiver har erhvervet brugsret til en række historiske annonceprisdata for køretøjer i Danmark, og erhverver løbende nye af sådanne annonceprisdata for køretøjer. Ordrergiver har behov for, at disse prisdata, evt. efter udvikling af en integration til løsningen, kan lægges til grund for vurderinger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72300000 Datatjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordergiver har behov for at kunne værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med afgiftsberigtigelse, pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har ordregiver behov for en softwareløsning (”Løsningen”), der kan foretage og dokumentere automatiserede handelsprisvurderinger af køretøjer. Løsningen skal stilles til rådighed og herefter driftes, vedligeholdes og videreudvikles af leverandøren.

Handelsprisvurderinger skal foretages på baggrund af aktuelle, repræsentative prisdata fra bilmarkedet i Danmark.

Løsningen skal kunne tilgås gennem et web-baseret UI og via et systemteknisk interface, således at vurderingsfunktionaliteten kan anvendes af sagsbehandlere og integreres i andre af ordrergivers systemer. Leverandøren skal medvirke til, at løsningen på en enkel og simpel måde kan integreres med ordregivers øvrige it-systemer. Løsningen skal have en åben og fleksibel arkitektur, der tilgodeser kommende udvidelsesbehov.

Ordrergiver ønsker på længere sigt at skabe uafhængighed af leverandører og produkter, samt at sikre størst mulig genanvendelse og genbrug af løsninger med henblik på at optimere og udnytte ressourcerne bedst muligt såvel økonomisk som forretningsmæssigt. Leverandøren skal derfor, som led i opfyldelsen af kontrakten, bidrage aktivt og selvstændigt til realisering af dette mål, herunder sikre ordrergivers mulighed for at hjemtage eller genudbyde og overdrage ydelserne samlet eller hver for sig efter kontraktudløb.

Ordrergiver har erhvervet brugsret til en række historiske annonceprisdata for køretøjer i Danmark, og erhverver løbende nye af sådanne annonceprisdata for køretøjer. Ordrergiver har behov for, at disse prisdata, evt. efter udvikling af en integration til løsningen, kan lægges til grund for vurderinger foretaget af løsningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Der henvises til udbudsbetingelser bilag A for nærmere info / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk.2,være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds- givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2019