Tjenesteydelser - 604644-2020

Submission deadline has been amended by:  37360-2021
15/12/2020    S244

Danmark-Randbøl: Tjenesteydelser inden for skovbrug

2020/S 244-604644

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287255&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287255&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bestandsgående flishugning og udtransport af flis i Jylland - primært Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og Sønderjylland

Sagsnr.: NST-044-00123
II.1.2)Hoved-CPV-kode
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører bestandsgående flishugning og udtransport af flis.

Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og Sønderjylland. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Opgaven vil primært bestå af traditionel bestandsgående frontmadet flishugning i hugstspor, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej. Der vil være tale om flishugning af hele træer, trædele eller hugstaffald i tyndingsbevoksninger, men afdriftsarealer kan også forekomme. Træet vil enten være fældet med fældebunkelægger eller motormanuelt. Opgaven kan også omfatte flishugning og udtransport i stejlt klitterræn. Maskiner til udførslen af arbejdet skal overholde kravene i “Naturstyrelsens miljøkrav 2020”, jf. bilag 1.1. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt forlange dokumentation for kravets opfyldelse. Alle maskiner skal have et gyldigt og synligt miljøgodkendelsesskilt monteret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 250 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og Sønderjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører bestandsgående flishugning og udtransport af flis. Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og Sønderjylland. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Opgaven vil primært bestå af traditionel bestandsgående frontmadet flishugning i hugstspor, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej. Der vil være tale om flishugning af hele træer, trædele eller hugstaffald i tyndingsbevoksninger, men afdriftsarealer kan også forekomme. Træet vil enten være fældet med fældebunkelægger eller motormanuelt. Opgaven kan også omfatte flishugning og udtransport i stejlt klitterræn. Maskiner til udførslen af arbejdet skal overholde kravene i “Naturstyrelsens miljøkrav 2020”, jf. bilag 1.1. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt forlange dokumentation for kravets opfyldelse. Alle maskiner skal have et gyldigt og synligt miljøgodkendelsesskilt monteret. Kravene til den udbudte opgave fremgår af kravspecifikationen, jf. bilag 1.

Kontrakten træder i kraft ved underskrift og løber indtil den 1. september 2024.

Arbejdet skal være påbegyndt mellem kontraktunderskrift og den 1. september 2021. Entreprenøren oplyser den ønskede startdato for arbejdets udførsel senest 21 dage efter kontraktens underskrift, jf. bilag 2.1. Perioden er indregnet, så entreprenøren har mulighed for at anskaffe sig maskiner, der lever op til kontraktens krav.

Naturstyrelsen kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 2 x 1 år. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode den 1. september 2024 eller evt. forlængelse(r) ophører kontrakten uden yderligere varsel.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinernes egenthed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 250 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Naturstyrelsen kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 2 x 1 år. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode den 1. september 2024 eller evt. forlængelse(r) ophører kontrakten uden yderligere varsel.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- En gennemsnitlig årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår på mindst 750 000 DKK.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Til 1. Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin

økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig formåen i dette udbud.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres i henhold til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast.

Kontrakten omfatter en social klausul om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., som forpligter leverandøren. Den sociale klausul er nærmere beskrevet i kontrakten.

Det er et særligt kontraktvilkår, at entreprenøren skal overholde ordregivers arbejdsklausul om løn- og arbejdsforhold. Klausulen fremgår af kontraktens afsnit 14 og udspringer af ILO-konvention nr. 94 og Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/07/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

År 2025-2026

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid inklusive forlængelser.

Der afholdes orienteringsmøde den 18. januar 2021, kl. 10.00 til 12.00 på følgende adresse:

Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, såfremt coronarestriktioner tillader det.

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 8.4.

Tilmelding til cevso@nst.dk senest fredag den 13. januar 2021.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2020