Tjenesteydelser - 606414-2019

20/12/2019    S246

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 246-606414

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Honoré Isaksen
E-mail: jepisa@um.dk
Telefon: +45 33920445
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.um.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259453&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259453&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259453&B=DK_UDBUD
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Udvikling, support og vedligeholdelse af ordregivers udvalgte it-systemportefølje vedrørende it-konsulentydelser

Sagsnr.: 2019 - 20565
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udenrigsministeriet udbyder en rammeaftale med 4 delaftaler, der samlet skal understøtte Udenrigsministeriets organisation og it-mæssige anvendelse i organisationen.

De 4 delaftaler er:

1) SharePoint og xRM;

2) TC Platformen;

3) DYS-portalen;

4) Sitecore.

Rammeaftalen omfatter generelt konsulentydelser i tilknytning til Udenrigsministeriets og tilknyttede repræsentationers it-systemer og it-infrastruktur i deres helhed, samt support, vedligehold og udvikling på konkrete it-systemer. For hver af delkontrakterne efterspørger Udenrigsministeriet en proaktiv leverandør af de udbudte ydelser, ligesom der i samarbejdet mellem Udenrigsministeriet og leverandøren af ydelserne efterspørges en dialogbaseret samarbejdsmodel.

Hver delaftale tildeles til én leverandør. Efterfølgende tildeling af ordrer sker ved direkte tildeling.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, hvorfor Udenrigsministeriet bl.a. er berettiget til at indkøbe tilsvarende ydelser fra tredjepart eller selv at udføre ydelserne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 119 250 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A1 Sharepoint og xRM

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund for udbuddet:

Organisatorisk består Udenrigsministeriet af selve ministeriet i København samt 103 repræsentationer i udenrigstjenesten. Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1 350 medarbejdere, hvoraf ca. 850 er placeret i København, mens ca. 500 er placeret i udenrigstjenesten rundt omkring i verden på Udenrigsministeriets repræsentationer. Udenrigsministeriets it-organisation er hovedsageligt forankret i Udenrigsministeriets it-kontor placeret i København. Udenrigsministeriets it-kontor består af ca. 50 medarbejdere, som arbejder med it-drift, it-sikkerhed, it-udvikling, it-projektledelse, infrastrukturudvikling, videokonferencer, support, døgnbetjent servicedesk, leverandør- og kontraktstyring, indkøb, telekommunikation og telefoni, planlægning, administration samt ledelse. Udenrigsministeriet benytter én og samme standardiserede og distribuerede it-løsning i ministeriet i København og på Udenrigsministeriets repræsentationer (pt. 103 repræsentationer fordelt på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer m.v. rundt omkring i verden, jf. http://www.um.dk).

2) Systemet:

Sharepoint og xRM (Systemet), der består af hhv. Sharepoint og xRM platforme, betragtes som en central og væsentlig platform i kundens systemlandskab, idet systemet indeholder en lang række applikationer (40-45 applikationer), herunder kundens intranet samt EU-ekstranettet, der benyttes af kundens EU-repræsentanter. Sharepoint har været anvendt hos kunden i mere end 10 år, og har i denne årrække gennemgået flere opgraderinger. I efteråret 2019 benyttes både Sharepoint 2016 og Sharepoint 2013, sidstnævnte forventes udfaset i 2020.

Systemet anvendes i mange sammenhænge, herunder som intranet, til ledelsesinformation, medarbejdersøgning, Team Sites, automatisering af mange arbejdsgange vha. Nintex workflows samt InfoPath og er integreret til en lang række andre, interne systemer. Arbejdet med platformene indeholder bl.a. vedligeholdelse og opgradering af platformene, udvikling af nye applikationer, videreudvikling af eksisterende applikationer, support, integrationer til nye interne systemer samt specificering fra udvikling til test til implementering.

Teknologimæssigt er systemet primært udviklet på .NET, ASP.NET MVC, JavaScript (Angular/TypeScript), Infopath, UiPath, Sharepoint 2016, MS Dynamics 365, MS Dynamics CRM, Wizdom, Microsoft SQL Server, Entity Framework, datamodellering og SQL.

Systemet indeholder ca. 50-60 integrationer, der hovedsageligt dækker integrationer til øvrige interne systemer, f.eks. ift. personaleadministration, administration af data på udrejste danskere, oplysninger om kundens repræsentationer og enheder i Danmark og i udlandet, administration af kundens mødelokaler, kalendere på kundens intranet, kundens ansøgningssystem, oplysninger om besøgende, etc. Yderligere er der integrationer til kundens hjemmeside samt mobilapp’en ”UM Rejseklar”.

3) Udbudte ydelser:

Nærværende udbud omhandler en rammeaftale, der omfatter følgende hovedydelser:

A. Udvikling, vedligeholdelse og support:

Udvikling, vedligeholdelse og support omfatter varetagelsen af de nødvendige opgaver, for at videreføre opdaterede og sikre et velfungerende system, herunder videreudvikling af det eksisterende indhold i systemet samt udvikling af nye funktionaliteter i tilknytning til det eksisterende system. Ordregiver varetager selv 1. line og i et vist omfang 2. line support. Leverandøren forventes at levere en supportfunktion, som understøtter kundens supportfunktion.

B. Tilknyttede ydelser:

Ud over ovenstående ydelser i punkt A, vil leverandøren også̊ skulle bistå̊ med tilknyttet rådgivning, samarbejdsrelaterede aktiviteter, hyper care og driftsstøtte i forhold til systemet samt bistå̊ med ophørsydelser i forbindelse med rammekontraktens ophør, herunder ved ordregivers hjemtagelse af ydelserne eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 76 680 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har 1) dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser og teknologier, som delkontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 2 og 3 til 2) organisationer, der er sammenlignelige med Udenrigsministeriet, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 1. Ved vurderingen tillægges 1 større betydning end 2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udenrigsministeriet har option på at øge rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25%. Udenrigsministeriet kan øge rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A2 TC Platformen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund for udbuddet:

Organisatorisk består Udenrigsministeriet af selve ministeriet i København samt 103 repræsentationer i udenrigstjenesten. Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1 350 medarbejdere, hvoraf ca. 850 er placeret i København, mens ca. 500 er placeret i udenrigstjenesten rundt omkring i verden på Udenrigsministeriets repræsentationer. Udenrigsministeriets it-organisation er hovedsageligt forankret i Udenrigsministeriets it-kontor placeret i København. Udenrigsministeriets it-kontor består af ca. 50 medarbejdere, som arbejder med it-drift, it-sikkerhed, it-udvikling, it-projektledelse, infrastrukturudvikling, videokonferencer, support, døgnbetjent servicedesk, leverandør- og kontraktstyring, indkøb, telekommunikation og telefoni, planlægning, administration samt ledelse. Udenrigsministeriet benytter én og samme standardiserede og distribuerede it-løsning i ministeriet i København og på Udenrigsministeriets repræsentationer (pt. 103 repræsentationer fordelt på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer m.v. rundt omkring i verden, jf. http://www.um.dk).

2) Systemet:

Systemet, der er kundens interne CRM-system, anvendes af samtlige medarbejdere hos Trade Council, der er en del hos kunden, som løser opgaver for danske og udenlandske virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. Udover selve CRM-komponenten, består systemet af en række (8-12) øvrige komponenter, der tilsammen udgør systemet. Systemet anvendes bl.a. til sags- og dokumenthåndtering, tidsregistrering, håndtering af valutakurser, kreditvurderinger, tilskudsstyring, rapportering, opfølgning på interne budgetmål, bonushåndtering, ledelsesinformation, etc. Løbende vedligeholdelse og opgradering af systemet er en væsentlig del af arbejdet med systemet sammen med support og udvikling af nye funktioner, hvor specificering foregår i samarbejde med kunden inden der udvikles, testes og implementeres.

Teknologimæssige er systemet primært udviklet på .NET, ASP.NET VB, ASP.NET MVC, LLBLGen, Internet Information Server 10, Do-cWiz, Microsoft SQL Server, Entity Framework, datamodellering og SQL.

Systemet integrerer til en række interne såvel som eksterne applikationer (8-10), herunder bl.a. Navision Stat, kundens sags- og dokument-håndteringssystem, kundens tidsregistreringssystem og kundens intranet.

3) Udbudte ydelser:

Nærværende udbud omhandler en rammeaftale, der omfatter følgende hovedydelser:

A. Udvikling, vedligeholdelse og support:

Udvikling, vedligeholdelse og support omfatter varetagelsen af de nødvendige opgaver, for at videreføre opdaterede og sikre et velfungerende system, herunder videreudvikling af det eksisterende indhold i systemet samt udvikling af nye funktionaliteter i tilknytning til det eksisterende system. Ordregiver varetager selv 1. line og i et vist omfang 2. line support. Leverandøren forventes at levere en supportfunktion, som understøtter kundens supportfunktion.´

B. Tilknyttede ydelser:

Ud over ovenstående ydelser i punkt A, vil leverandøren også̊ skulle bistå̊ med tilknyttet rådgivning, samarbejdsrelaterede aktiviteter, hyper care og driftsstøtte i forhold til systemet samt bistå̊ med ophørsydelser i forbindelse med rammekontraktens ophør, herunder ved ordregivers hjemtagelse af ydelserne eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 450 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har 1) dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser og teknologier, som delkontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 2 og 3 til 2) organisationer, der er sammenlignelige med Udenrigsministeriet, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 1. Ved vurderingen tillægges 1 større betydning end 2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udenrigsministeriet har option på at øge rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25%. Udenrigsministeriet kan øge rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A3 DYS-portalen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund for udbuddet:

Organisatorisk består Udenrigsministeriet af selve ministeriet i København samt 103 repræsentationer i udenrigstjenesten. Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1 350 medarbejdere, hvoraf ca. 850 er placeret i København, mens ca. 500 er placeret i udenrigstjenesten rundt omkring i verden på Udenrigsministeriets repræsentationer. Udenrigsministeriets it-organisation er hovedsageligt forankret i Udenrigsministeriets it-kontor placeret i København. Udenrigsministeriets it-kontor består af ca. 50 medarbejdere, som arbejdermed it-drift, it-sikkerhed, it-udvikling, it-projektledelse, infrastrukturudvikling, videokonferencer, support, døgnbetjent servicedesk, leverandør- og kontraktstyring, indkøb, telekommunikation og telefoni, planlægning, administration samt ledelse. Udenrigsministeriet benytter én og samme standardiserede og distribuerede it-løsning i ministeriet i København og på Udenrigsministeriets repræsentationer (pt. 103 repræsentationer fordelt på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer m.v. rundt omkring i verden, jf. http://www.um.dk).

2) Systemet:

DYS-portalen (Systemet) er udviklet med henblik på at optimere og strømline de processer, der danner grundlag for rekvirering og levering af ydelser og services, såvel gebyrbelagte som gratis, der tilbydes Udenrigstjenestens interessenter i såvel Danmark som udlandet (borgere, virksomheder og myndigheder). Systemet består bl.a. af en selvbetjeningsløsning, vendt mod eksterne brugere via mobil-app og web-adgang, interne medarbejdervendte brugergrænseflader til sagsbehandlere og til administration, fælles komponenter i form af betalingsmodul og bookingkalender (under udvikling), fælles API komponent til brug af udveksling af ansøgnings- og transaktionsdata mellem systemet og dets integrationer. Support, vedligeholdelse og videreudvikling af nuværende system er en væsentlig del af arbejdet med systemet såvel som udvikling af arbejdsgange til nye processer eller digital understøttelse af nye ydelser og services, som kunden er forpligtet til at udføre.

Teknologimæssigt er systemet primært udviklet på .NET, ASP.NET WEB, ASP.NET MVC, JavaScript (jQuery), Microsoft SQL Server, ADO.NET, datamodellering og SQL.

Systemet integrerer til en række (10-15) interne såvel som eksterne systemer, bl.a. til DIBS for at gennemføre betalinger, Navision Stat til bogføring af betalinger, Digital Post til afsendelse af legaliserede dokumenter, BioCapture til optagelse af biometri ifm. bestilling af pas, kundens e-mail server, CPR/CVR integration, der anvendes til at validere CPR- og CVR numre og til NemLog-in.

3) Udbudte ydelser:

Nærværende udbud omhandler en rammeaftale, der omfatter følgende hovedydelser:

A. Udvikling, vedligeholdelse og support:

Udvikling, vedligeholdelse og support omfatter varetagelsen af de nødvendige opgaver, for at videreføre opdaterede og sikre et velfungerende system, herunder videreudvikling af det eksisterende indhold i systemet samt udvikling af nye funktionaliteter i tilknytning til det eksisterende system. Ordregiver varetager selv 1. line og i et vist omfang 2. line support. Leverandøren forventes at levere en supportfunktion, som understøtter Kundens supportfunktion.

B. Tilknyttede ydelser:

Ud over ovenstående ydelser i punkt A, vil leverandøren også̊ skulle bistå̊ med tilknyttet rådgivning, samarbejdsrelaterede aktiviteter, hyper care og driftsstøtte i forhold til systemet samt bistå̊ med ophørsydelser i forbindelse med rammekontraktens ophør, herunder ved ordregivers hjemtagelse af ydelserne eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 120 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har 1) dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser og teknologier, som delkontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 2 og 3 til 2) organisationer, der er sammenlignelige med Udenrigsministeriet, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 1. Ved vurderingen tillægges 1 større betydning end 2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udenrigsministeriet har option på at øge Rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25%. Udenrigsministeriet kan øge rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A4 Sitecore

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund for udbuddet:

Organisatorisk består Udenrigsministeriet af selve ministeriet i København samt 103 repræsentationer i udenrigstjenesten. Udenrigsministeriet beskæftiger ca. 1 350 medarbejdere, hvoraf ca. 850 er placeret i København, mens ca. 500 er placeret i udenrigstjenesten rundt omkring i verden på Udenrigsministeriets repræsentationer. Udenrigsministeriets it-organisation er hovedsageligt forankret i Udenrigsministeriets it-kontor placeret i København. Udenrigsministeriets it-kontor består af ca. 50 medarbejdere, som arbejdermed it-drift, it-sikkerhed, it-udvikling, it-projektledelse, infrastrukturudvikling, videokonferencer, support, døgnbetjent servicedesk, leverandør- og kontraktstyring, indkøb, telekommunikation og telefoni, planlægning, administration samt ledelse. Udenrigsministeriet benytter een og samme standardiserede og distribuerede it-løsning i ministeriet i København og på Udenrigsministeriets repræsentationer (pt. 103 repræsentationer fordelt på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer m.v. rundt omkring i verden, jf. http://www.um.dk).

2) Systemet:

Systemet dækker kundens website platform og er en central del af kundens kommunikation med offentligheden, erhvervspartnere og øvrige interessenter. kundens websiteplatform er en Sitecore-løsning, der håndterer mere end 250 websites under kundens hoveddomæne https://um.dk Hertil huser systemet en række andre temawebsites på selvstændige domæner, som f.eks. https://thetradecouncil.dk, https://denmark.dk, https://u-web.dk Der benyttes ca. 20 forskellige sprog til at sprogversionere de forskellige sites, der hver især normalvis findes på 2-3 sprog. Website-platformen indeholder nøglesites ifm. kommunikation til danskere, når der opstår krisesituationer ude i verden. Systemet undergår løbende udvikling af eksisterende såvel som nye websites samt vedligeholdelse og support af disse.

Teknologimæssige er systemet primært udviklet på .NET, Octupus Deploy, JavaScript (jQuery), CSS, Sitecore, Cludo, SOLR, Microsoft SQL Server, datamodellering og SQL.

Systemet er integreret med en række øvrige interne systemer, herunder bl.a. kundens intranet og openaid.dk.Yderligere anvendes iFrames til visning af indhold fra sociale medier såsom Google Maps, Twitter, Facebook, etc.

3) Udbudte ydelser:

Nærværende udbud omhandler en rammeaftale, der omfatter følgende hovedydelser:

A. Udvikling, vedligeholdelse og support:

Udvikling, vedligeholdelse og support omfatter varetagelsen af de nødvendige opgaver, for at videreføre opdaterede og sikre et velfungerende system, herunder videreudvikling af det eksisterende indhold i systemet samt udvikling af nye funktionaliteter i tilknytning til det eksisterende system. Ordregiver varetager selv 1. line og i et vist omfang 2. line support. Leverandøren forventes at levere en supportfunktion, som understøtter kundens supportfunktion.

B. Tilknyttede ydelser:

Ud over ovenstående ydelser i punkt A, vil leverandøren også skulle bistå med tilknyttet rådgivning, samarbejdsrelaterede aktiviteter, hyper care og driftsstøtte i forhold til systemet samt bistå med ophørsydelser i forbindelse med rammekontraktens ophør, herunder ved ordregivers hjemtagelse af ydelserne eller overdragelse til en ny leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har 1) dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser og teknologier, som delkontrakten omfatter, jf.

Beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 2 og 3 til 2) organisationer, der er sammenlignelige med Udenrigsministeriet, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4) punkt 1. Ved vurderingen tillægges 1 større betydning end 2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udenrigsministeriet har option på at øge rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25%. Udenrigsministeriet kan øge rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers samlede årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Dette angives i ESPD’en Del IV, Afsnit B, Økonomisk og Finansiel Formåen, under punktet ”Samlet omsætning”. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom;

2) Ansøgerens samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Dette angives i ESPD’en Del IV, Afsnit B, Økonomisk og Finansiel Formåen, under punktet ”Finansielle nøgletal”. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, underpunktet ”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK pr. år i de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, under punktet ”Samlet omsætning”. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de således samlet.

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ordregiver beregner deltagernes samlede egenkapital ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B, under punktet ”Finansielle nøgletal”. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de således samlet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD’en) med angivelse af følgende oplysninger:

Referencebeskrivelserne skal for den enkelte leverance indeholde en beskrivelse af den udførte leverance, den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ansøger skal angive en referenceliste med beskrivelse af mindst én betydelig sammenlignelig reference, som ansøger har leveret i løbet af de seneste 5 år, gerne med en beskrivelse af:

(a) den konkrete opgave herunder ydelser som indgik i leverancen med angivelse af, hvordan disse er sammenlignelige med de udbudte ydelser jf. punkt 3. under punkt II.2.4),

(b) en angivelse af de/det konkrete system(er), som ansøgeren i referencen har udviklet på med angivelse af, hvordan de/det ligner den udbudte opgave og de anførte teknologier, som den udbudte opgave er baseret på jf. punkt 2. under punkt II.2.4),

(c) En angivelse af hvilken måned/år ydelserne blev leveret,

(d) Ansøgers rolle og funktion, herunder evt. samarbejde med underleverandører,

(e) kontraktsum,

(f) kontraktperiode,

(g) navn på og beskrivelse af organisation (kunde/modtager) samt land som reference-kunde hører til med angivelse af, hvordan organisationen er sammenlignelig med ordregivers organisation ‐‐ Vedrørende dokumentation for opfyldelse af minimumskriterier for teknisk og faglig egnethed skal tilbudsgiver ikke fremlægge yderligere dokumentation end den der beskrives i ESPD’et, idet dokumentation for opfyldelsen af minimumskriterierne for teknisk og faglig egnethed skal bestå̊ i en referenceliste med beskrivelse af mindst én betydelig sammenlignelig levering af en sammenlignelig leverance som tilbudsgiver har leveret i løbet af de seneste 5 år.

Referencerne skal vedrøre opgaver, der er udført eller påbegyndt inden for de seneste 5 år. Opgaver der er afsluttet for mere end 5 år siden kan ikke medtages som reference uanset, at ansøger har haft/har drift eller vedligeholdelse på opgaven inden for de seneste 5 år. Ansøger skal maks. angive 5 referencer og referencer må hver især maks. fylde 5 000 tegn med mellemrum. Referencebeskrivelser ud over 5 000 tegn med mellemrum vil ikke blive taget i betragtning. Det maksimale antal referencer er også̊ gældende for en sammenslutning af økonomiske aktører eller såfremt ansøger baserer sig på en anden økonomisk aktørs tekniske kapacitet. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer lægges der i vurderingen af anmodningen vægt på de første 5 angivne referencer i anmodningen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I relation til levering af ydelser under rammeaftalen indgår i rammeaftalens vilkår en regulering af henholdsvis:

1) krav til samfundsansvar baseret på principperne i FN's Global Compact;

2) krav til løn, arbejdstid og arbejdsvilkår baseret på ILO-konvention 94, samt

3) krav til sikkerhedsgodkendelse af relevant personale, jf. Justitsministeriets sikkerhedscirkulære. Der henvises til rammeaftalens vilkår og nærmere regulering heraf.

For en supplerende beskrivelse heraf, henvises der til Udbudsbetingelsernes bilag 7 og bilag 5.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/11/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske, jf. internetadressen angivet i punkt I.3). Ansøgning om prækvalifikation indgives via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke muligt på anden vis at afgive prækvalifikationsansøgning.

Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan ansøger rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning i det fælles europæiske udbudsdokument (også kaldet ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Vedrørende udelukkelsesgrundene:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.),

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.),

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer),

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).

Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.

Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af ovennævnte erklæringer.

Ansøger opfordres til i god tid inden ansøgningsfristen at oprette og klargøre et ESPD for nærværende udbudsforretning med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019