Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 606528-2019

20/12/2019    S246    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Haderslev: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 246-606528

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HAB, Engelparken omr. 2 afd. 59
Postadresse: Varbergvej 63
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Kristensen
E-mail: ckr@hab-bolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hab-bolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Kuben Management A/S
Postadresse: Jupitervej 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
E-mail: calj@kubenman.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning - Engelparken omr. 2, opførselse af 66 almene familieboliger som seniorbofællesskab

Sagsnr.: 15131
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning i forbindelse med HAB´s nybyggeri af 66 almene familieboliger som seniorfællesskab, fordelt på 6 punkthuse, på mellem 4-5 etager, på den tidligere industrigrund beliggende Simmerstedvej 26 i Haderslev. Der skal opføres 6 900 m2, fordelt på 2-3 vær., med en boligstørrelse fra 97,4 m2 til 115 m2. Boligerne skal opføres om et seniorfællesskab med tilførende fælle lokale, hobbyrum og gæsteværelser. Derudover skal der etableres depotrum i terræn og 71 parkeringspladser. Der skal etableres udendørs fælles arealer. Projektet skal DGNB certificeres. Det forventes at byggeperioden er fra 2 kv. 2021 til 3 kv. 2022, svarende til ca. 18 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000
71200000
71300000
71400000
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

HAB afd. 59, udbyder en totalrådgiverkontrakt på opførelse af 66 almene familieboliger på Simmerstedvej, Haderslev.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

https://www.rib-software.dk/ TN327497A

En udfyldt ESPD udgør alene en egenerklæring som foreløbig bevis på op, at tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier og ikke befinder sig i de oplyste udelukkelsessituationer. Ordregiver har derfor pligt til at indhente endelig dokumentation herfor, senest inden tildeling af opgaven.

Udelukkelse (ESPD DEL III A-C):

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr. 1.-3.

En økonomisk aktør udelukkes ligeledes, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2, 4 og 6.

En økonomisk aktør kan ikke udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den økonomiske aktør er pålidelig, selv om den økonomiske aktører omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.

VII.2).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 4 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 4 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes relevans med den udbudte opgave. Referenceprojekter med stor relevans med udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes opgaver der:

- er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver,

- nybyggeri af almene boliger,

- DGNB certificeret byggeri,

- byggerier udført i fag- eller storentreprise,

- byggeledelse af fag- og storentrepriser (ikke tilsyn).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er direkte afgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3.Ansøgere skal registrerer sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Angivelse af prækvalifikationsansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de 3 senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad i procent,

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet gennemsnit for de 3 senest afsluttede regnskabsår:

(a) Samlet omsætning: Minimum 7 000 000 DKK,

(b) Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%,

(c) Egenkapital: Minimum 2 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

(d) Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 3 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse),

- Anlægssum,

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for,

- Udførelsestidsperiode,

- Ordregiver.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere), ansøger baserer sig på. Der bør vedlægges referencer fra underrådgivere, dog stadig maksimalt 5 referencer i alt.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med almene projekter (renovering, ombygning af boliger eller nybyggeri).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019