Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 608001-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Ikast: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 245-608001

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Ammitzbøll Bjørn
E-mail: carabjo@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99603270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende ny daginstitution i Børneby Øster, Ikast

Sagsnr.: A 514908
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 - 6 år). Som option kan der vælges at tilkøbe funktioner til børn med særlige vidtgående behov, i skolealderen.

Bygningen skal opføres på et areal beliggende i yderkanten af Ikast by. Grunden er ubebygget. Ud over bygningen skal der etableres adgangsveje, parkering, udearealer, samt en offentlig sti i periferien af grunden.

Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med fleksible løsninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 354 800.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Ikast Brande kommune - Ikast by

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprenøren skal på baggrund af udbudsgrundlaget forestå al projektering, og herunder udarbejde færdigt udførelsesprojekt i henhold til YB18, hvor alle funktionskrav, designs samt definerede forudsætninger og udfaldskrav er indarbejdet. Totalentreprenøren har ansvar for udførelse, projekteringsledelse, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn iht. ABR18, YB18 samt at sørge for at der til vejebringes en mangelfri ibrugtagningstilladelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Referencer / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Prisen er ikke aktuel i denne fase / Vægtning: 0
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 127-310907
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende ny daginstitution i Børneby Øster, Ikast

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Gjørtz/Andersen/Arkitekter
CVR-nummer: 21747602
Postadresse: Sønderlandsgade 7
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 354 800.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på:

Http//www.ibinder.dk

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrjuehyenl

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev i PDF-format på max. 3 sider.

I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge.

2) Udfyldt ESPD

3) Referenceblade.

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden talt fra ibrugtagning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. juli 2020, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 15. juli 2020 på iBinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverensbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 3
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020