Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Bygge og anlæg - 608004-2019

23/12/2019    S247    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

2019/S 247-608004

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
E-mail: mbrd@hofor.dk
Telefon: +45 27953810

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259583&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259583&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand, Fjernkøling, Vind og Bygas

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ledningsomlægninger i Brøndby i forbindelse med kommende Hovedstadens Letbane i Ring 3 (R3)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ledningsomlægninger i Brøndby i forbindelse med kommende Hovedstadens Letbane i Ring 3 (R3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231110
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Brøndby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

HOFOR skal for at gøre plads til anlæg af Hovedstadens Letbane (Hovedstadens Letbane er ikke en del af denne entreprise) omlægge HOFORs eksisterende afløbsledninger i Søndre Ringvej. HL håndterer Brøndby Kommunes vejafvandingssystem. Samtidig skal der i krydsene ved Vallensbækvej og Park Allé anlægges 2 klimaledninger for at kunne afvande områderne i fremtiden. Entreprisen er beliggende i Brøndby Kommune.

Kontrakten omfatter levering af omlægninger af eksisterende afløbsledninger i alt ca. 1,2 km i diameteren Ø 250 – Ø 3 000 mm, betonledninger inkl. 19 brønde og 3 bygværker. Der skal etableres overpumpning i forbindelse med ledningsomlægningerne. Afløbsledningerne skal udføres ved alm. opgravning i en dybde på ca. 2-5 meter under terræn. Dette på begge sider af Søndre Ringvej, en strækning på ca. 1 km.

Afløbsledningerne skal krydse Søndre Ringvej flere steder. Det nye afløbssystem skal erstatte det eksisterende system, der skal fjernes eller rørfyldes. Rydning af områderne inden omlægning vil være en del af entreprisen. Entreprisearbejderne skal udføres i faser efter koordineret tidsplan med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere m.fl. Ofte skal der udføres arbejder flere steder på én gang i entrepriseområdet. Desuden er det nødvendigt at arbejde i flerholdsskift dag/aften/nat/weekend i perioder for at kunne overholde tidsplanen og aftaler med trafikmyndigheder i forbindelse med afspærring.

Trafikomlægninger udgør derfor en stor del af entreprisen, da der arbejdes på en befærdet vej med fokus på opretholdelse af trafikafviklingen som i dag fra myndighederne.

De nye afløbsanlæg skal idriftsættes fasevis. Enkelte steder vil det ikke være muligt at idriftsætte det nye anlæg i forbindelse med den enkelte fases færdiggørelse. Her skal den eksisterende afløbsanlæg opretholdes, indtil fuld ibrugtagning af det nye anlæg er mulig, evt. frem til anlægsopstart af Letbanen, hvor Letbanens entreprenør omkobler og tilslutter det kommunale vejafvandingssystem og stik fra Letbanen til HOFORs ny omlagte spildevandssystem. Afløbsledningerne skal hovedsageligt etableres under eksisterende vejareal, men få steder også i det, der bliver fremtidigt vejareal ifbm. anlæg af Hovedstadens Letbane.

For en vellykket entreprise, skal der udover god dialog med myndigheder og naboer, ske en professionel og fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, byggeprojekter samt Hovedstadens Letbanes entreprise m.fl., der samtidig skal arbejde i området.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og teknik / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af tilbudsgivers samlede reference grundlag, jf. dog pkt. 3.2.2, udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog pkt. 3.1.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

- Gennemsnitlige omsætning (for de seneste 3 disponible regnskabsår) udgør minimum 100 000 000 DKK,

- Gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Ansøger skal påvise mindst 4 og max. 6 referencer, der viser erfaring og ekspertise inden for kategorierne:

A. Udførelse af gravitationsledninger med en dimension på ø 200-ø 1 400, med særlig fokus på lægning af ledninger med meget lille fald, tangerende vandret.

B. Anlægsarbejder i svært trafikerede områder/hovedveje i Storkøbenhavn samt gennemførelse af anlægsarbejder i Brøndby Kommune eller andre byer med sammenlignelige forhold dvs. byer, hvor anlægsarbejder har været udført under stærkt trafikale forhold.

C. Omfattende og fleksibel koordinering med andre graveaktører, myndigheder og berørte naboer til projektet fra lignende komplekse projekter med mange interessenter, ledningsejere og myndigheder.

D. Erfaring med omfattende trafikafvikling, herunder tilpasning af trafikafvikling.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference kan rumme flere kategorier. Eksempelvis kan én reference indeholde alle kategorier A-D, en anden reference kan indeholde kategori A og D eller kategori A, B og C osv. Tilsammen skal der i alt kunne fremvises min. 4 referencer for hver kategori A-D fordelt på i alt min. 4 og max. 6 referencer.

Såfremt der fremsendes flere end i alt 6 referencer, vil de resterende referencer ikke blive læst og inkluderet i bedømmelsen.

For hver referencekategori ovenfor, bør tilbudsgiverne angive følgende i referencelisten:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører,

II. Navn på ordregiver,

III. Periode for udførelse af referenceprojektet,

IV. Projektlokalitet,

V. Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i projektet, herunder hovedleverancer,

VI. Projektets samlede projektøkonomi samt ansøgers andel heraf.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudsbetingelserne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Hvis der er flere forhandlingsrunder forbeholder HOFOR sig retten til at reducere mængden af tilbudsgivere som deltager i yderligere forhandlinger, og invitere disse tilbudsgivere til fornyet forhandlingsrunde. Reducering vil ske på baggrund af de i udbuddet gældende evalueringskriterier.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019