Tjenesteydelser - 608532-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Glostrup: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2020/S 245-608532

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Starup
E-mail: jan.starup@glostrup.dk
Telefon: +45 43236292
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Mohamad Mehdi
E-mail: cn27714@rk.dk
Telefon: +45 36377072
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rk.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289074&B=GLOSTRUP
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289074&B=GLOSTRUP
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp

Sagsnr.: 20/28292
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af praktisk hjælp og pleje til Glostrup og Rødovre kommuner. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Personlig pleje og praktisk hjælp betegnes som en tjenesteydelse efter Light-regimet i henhold til afsnit III i udbudsloven LOV nr. 1564 af 15. december 2015.

Udbuddet er opdelt i 2 ligestillede delkontrakter.

Den forventede omsætning for hver delkontrakt er afhængig borgerens fri valg. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

85000000

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Rødovre og Glostrup kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af praktisk hjælp og pleje til Glostrup og Rødovre kommuner. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Personlig pleje og praktisk hjælp betegnes som en tjenesteydelse efter Light-regimet i henhold til afsnit III i Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15. decmeber 2015.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 53 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

- Omsætning på minimum 40 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår

- Positivt årsresultat i de seneste 2 afsluttede regnskabsår

- Seneste 2 årsregnskaber med blank revisorpåtegning

- En soliditetsgrad på minimum 15 % i de seneste 2 årsregnskaber

- Sikkerhedsstillelse i form af en garanti på 350 000 DKK (Glostrup + Rødovre) jf. punkt 16 sikkerhedsstillelse i kontraktudkast

- Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK

- Krav om sikkerhedsstillelse

- Krav om referenceliste.

Vilkårene fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkår for kontraktudførelsen fremgår af bilagene til udbuddet.

Efterlevelse af politikker og interne retningslinier som eks.

— Kvalitetsstandard

— Værdighedspolitik

— Hygiejne

— Medicinhåndtering

— Nødkald

— Forgæves gang.

Leverandøren er forpligtiget til at anvende de af ordregivers anvendte omsorgssystemer. Der anvendes i begge kommuner pt.:

- Columna Cura fra Systematic.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingen vil ske ud fra oplysninger fra tilbudsgiver i bilag 3 og 4 samt besvarelsen af de stillede opgaver i bilag 21.

Vurderingen vil ske ud fra følgende kriterier: bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Kriterier vægtning i procent:

1) Pris 35 %

2) Kvalitet 65 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 12/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Leverandøren er forpligtiget til at anvende de af ordregivers anvendte omsorgssystemer. Der anvendes i begge kommuner pt.:

- Columna Cura fra Systematic.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020