Tjenesteydelser - 608996-2021

29/11/2021    S231

Danmark-Odense: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2021/S 231-608996

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Almind Skou
E-mail: gisko@odense.dk
Telefon: +45 30356206
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67ce2e1b-3f7f-4997-b605-cde7f3b0b63e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67ce2e1b-3f7f-4997-b605-cde7f3b0b63e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67ce2e1b-3f7f-4997-b605-cde7f3b0b63e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af gaderenholdelse (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører gaderenholdelse, der overordnet omfatter fjernelse af affald, tømning af affaldsbeholdere samt ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 107 304 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90610000 Gaderengøring og -fejning
90612000 Gadefejning
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører renholdelse af offentlige veje, cykelstier, p-pladser og p-båse, fodgængerområder, herunder f.eks. ved læskure, trapper og tunneller, springvand, samt i visse tilfælde gadebeplantninger og havnebassin i Odense Kommune. Renholdelsen vedrører både fjernelse af affald og ukrudtsbekæmpelse. For så vidt angår ukrudtsbekæmpelsen, gælder dette hovedsageligt på og omkring faste belægninger. Derudover omfatter opgaven også tømning af affaldsbeholdere i det offentlige rum. Fjernelse af problemaffald er ikke omfattet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder ad gangen. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da Ordregiver ved én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger, og samlet har vurderet dette som værende den bedste løsning.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive 4 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle. 2 af referencerne skal vedrøre fjernelse af affald (fejning, opsamling og tømning af affaldsbeholdere i det offentlige rum), mens de øvrige 2 referencer skal vedrøre ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger med en eller flere termiske metoder. Alderen på referencen regnes i forhold til referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Referencens slutdato må således ikke være ældre end 12. januar 2019. Der kan også være tale om referencer, der vedrører igangværende aftaler.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en længevarende kontrakt, og således ikke enkeltstående arbejder.

For så vidt angår referencerne vedrørende fjernelse af affald, gælder det, at den ene reference som minimum skal have en årlig omsætning på 1,5 mio. kr., mens den anden som minimum skal have en årlig omsætning på 1 mio. kr. Fjernelse af affald kan omfatte hhv. fejning, opsamling af affald og tømning af affaldsbeholdere i det offentlige rum. En reference - og omsætningen i relation hertil - må således gerne indeholde alle 3 nævnte arbejdsgange, men skal som minimum vedrøre fejning.

For så vidt angår referencerne vedrørende ukrudtsbekæmpelse, gælder det, at begge referencer som minimum skal have en årlig omsætning på 1 mio. kr. Der skal være tale om ukrudtsbekæmpelse ved brug af en eller flere termiske metoder på faste belægninger.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast inkl. bilag, som vil udgøre kontraktgrundlaget for den endelige kontrakt mellem Ordregiver og den valgte leverandør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 189-492035
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/01/2022
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Medio/ultimo 2027 ved udnyttelse af begge optioner for forlængelse.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2021