Tjenesteydelser - 609611-2019

23/12/2019    S247

Danmark-Birkerød: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren

2019/S 247-609611

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Sølvi Joensen
E-mail: sdj@novafos.dk
Telefon: +45 44208196
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.novafos.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259386&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=259386&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af områdeplaner for Rudersdal

Sagsnr.: S18-1340
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes 2 delaftaler vedrørende udarbejdelse af områdeplaner for områderne Rudersdal Øst og Vest.

Der ønskes en rådgiver på hver delaftale, men delaftalerne kan ikke tildeles til samme rådgiver. Det er således kun muligt at vinde en enkelt af delaftalerne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udarbejdelse af områdeplan for Rudersdal Vest

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90410000 Bortskaffelse af spildevand
90430000 Spildevandsafledning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører udarbejdelse af områdeplan for Rudersdal Vest.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udarbejdelse af områdeplan for Rudersdal Øst

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90410000 Bortskaffelse af spildevand
90430000 Spildevandsafledning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udarbejdelse af områdeplan for Rudersdal Øst.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal dokumentere den positive egenkapital ved fremsendelse af regnskaber for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal have relevant erfaring fra arbejde med hydrauliske modeller og erfaringer med at udarbejde områdeplaner og/eller spildevandsplaner. Opgaverne behøves ikke at være afsluttet, men må ikke være mere end 3 år gamle.

Som dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet skal tilbudsgiver angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Opgaven behøves ikke at være afsluttet. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson,

(b) Dato for opgavens udførelse,

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Referencenlisten angives i ESPD’en der indleveres med tilbuddet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal have relevant erfaring fra arbejde med hydrauliske modeller og erfaringer med at udarbejde områdeplaner og/eller spildevandsplaner. Opgaverne behøves ikke at være afsluttet, men må ikke være mere end 3 år gamle.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at være tilstede ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 finder anvendelse.

Udbudsmaterialet for de 2 delaftaler er ens og ligger samlet i mappen "Udarbejdelse af områdeplan for Rudersdal Vest" i det elektroniske udbudssystem.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har indgået en aftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019