Usluge - 609681-2021

29/11/2021    S231

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

2021/S 231-609681

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Referentni broj: 32-EU/19-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Zagreb, Varaždinska županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županijaIsporuka izrađene dokumentacije moguća je isključivo u Zagrebu gdje će se održavati i svi sastanci tijekom provedb

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Predmet nabave je usluga izrade studijske i tehničke dokumentacije za modernizaciju postojeće pruge i gradnju nove na relaciji Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok. Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju: • Studiju povezivanja “Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima • Studiju izvodljivosti • Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 13
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 042-100359

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 1/20-EU
Grupa br.: 1
Naziv:

IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
10/02/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Željezničko projektno društvo d.d.
Nacionalni registracijski broj: 18838398076
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 11/2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Granova d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39632230563
Poštanska adresa: Bolnička 51/3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: granova@granova.hr
Telefon: +385 1436510
Telefaks: +385 1436510
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: INSTITUT IGH d.d.
Nacionalni registracijski broj: 79766124714
Poštanska adresa: Janka Rakuše 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: igh@igh.hr
Telefon: +385 16125125
Telefaks: +385 16125401
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: RIJEKAPROJEKT d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06443766961
Poštanska adresa: Moše Albaharija 10a
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 6 195 000.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisila za kontrolu postupaka javne nabave
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/11/2021

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Središnja Hrvatska - Lepoglavska spojnica

VII.1.4)Opis nabave:

Dodatne usluge projektiranja u iznosu od 569.940,00 HRK bez PDV-a a za koji iznos se povečava vrijednost ugovora te sada nova vrijednost ugovora iznosi 6.764.940,00 HRK bez PDV-a.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Početak: 10/02/2020
Završetak: 01/12/2021
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 569 940.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Željezničko projektno društvo d.d.
Nacionalni registracijski broj: 18838398076
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 11/2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Granova d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39632230563
Poštanska adresa: Bolnička 51/3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: granova@granova.hr
Telefon: +385 1436510
Telefaks: +385 1436510
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: INSTITUT IGH d.d.
Nacionalni registracijski broj: 79766124714
Poštanska adresa: Janka Rakuše 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: igh@igh.hr
Telefon: +385 16125125
Telefaks: +385 16125401
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: RIJEKAPROJEKT d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 06443766961
Poštanska adresa: Moše Albaharija 10a
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Dodatne usluge projektiranja

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Osnovnim ugovorom (projektnim zadatkom)predviđene su izrade najmanje 3 varijante rješenja izrade studijske dokumentacije spoja Zabok i Čakovec preko Krapine/SV. Križa Začretja, Lepoglave i Varaždina. Došlo se do zaključka da su sve 3 predložene razrađene varijante zahtjevne što za posljedicu ima visoke cijene izgradnje i zahvate u prostoru koji se manifestiraju rušenjem velikog broja objekata, ulaskom u urbanizirane prostore koji prostornim planom nisu predviđeni za izgradnju ovakvih objekata. Temeljen navedenog prišlo se istraživanju novih opcija što je dovelo do varijante 4 novog spoja djelomično po trasi postojeće željezničke pruge a djelomično po novoj trasi. Prilikom izrade varijante 4 djelomično su se koristila rješenja iz ranijih varijanti što je dovelo do dodatnih ušteda te je cijena projektiranja za novu projektiranu dionicu (HRK/km) niža u odnosu na cijenu projektiranja za prve 3 varijante.

Kao što se vidi iz navedenog promjena ugovaratelja nije moguća zbog ekonomskih i tehničkih razloga i prouzročila bi značajne poteškoće i znatno povećanje troškova za naručitelja.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 6 195 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 6 764 940.00 HRK