Usluge - 611277-2019

24/12/2019    S248

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor o pružanju svježeg voća i povrća u prostorima Frontex-a

2019/S 248-611277

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Frontex
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Procurement sector
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 22059500
Telefaks: +48 22059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5835
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o pružanju svježeg voća i povrća u prostorima Frontex-a

Referentni broj: Frontex/OP/1123/2019/DT
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55521200 Usluge dostave hrane
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ugovora pružanje mješavine kvalitetnog svježeg voća i povrća (banane, jabuke, štapići mrkve, sezonsko voće), kako je opisano u tehničkim specifikacijama (Prilog II). Frontex će sklopiti jedinstveni okvirni ugovor o pružanju usluga s odabranim natjecateljem na temelju nacrta ugovora uključenog u Prilog II pozivu na dostavu ponuda.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis nabave:

Predmet je ugovora pružanje mješavine kvalitetnog svježeg voća i povrća (banane, jabuke, štapići mrkve, sezonsko voće). Učestalost i količine isporuka obuhvaćeni su tehničkim specifikacijama (Prilog II).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/02/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Dopušten je 1 predstavnik po ponuditelju s prethodnom obavijesti Frontexu o prisustvovanju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/12/2019